23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 176-550957
Offentliggjort
13.09.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Sterilvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)


Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital
Postadresse: Hospitalsbyen 1
By: Gistrup
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Corneliussen
E-mail: n.corneliussen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lupyfndeas
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sterilvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34622500 Bagagevogne og specialvogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) udbyder én kontrakt vedrører sterilvogne.

Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital er Ordregiver.

Kontrakten udbydes efter udbudslovens §§ 61-66.

Det udbudte indkøb er detaljeret i udbudsmaterialet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører sterilvogne.

Udbuddet omfatter indkøb af transportvogne til transport af sterilt udstyr mellem sterilcentral og operationsgang på Nyt Aalborg Universitetshospital. Sterilvognene vil skulle transporteres med AGV’er, kunne håndteres i hospitalets automatiske vognbufferlagre samt vaskes i hospitalets automatiserede vognvasker.

I sterilvognene vil der blive transporteret sterilt udstyr i instrumentcontainere af forskellige størrelser, samt udstyr emballeret på anden vis (f.eks. i plastposer).

Den udbudte ydelse er beskrevet mere detaljeret i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 3 virksomheder, der tilsammen giver Ordregiver det bedst mulige konkurrencefelt baseret på referencer.

Ved vurderingen af hvilke virksomheder, der tilsammen giver Ordregiver det bedst mulige konkurrencefelt, vil Ordregiver lægge vægt på mest relevante referencer i forhold til den udbudte leverance. Vurderingen vil ske ud fra nedenstående fastsatte prioriterede kriterier, hvor ”a” vægter højest.

Ved vurderingen af referencernes sammenlignelighed vil Ordregiver, særligt lægge vægt på i hvilket omfang ansøger dokumenterer referencer vedrørende:

a) leverancer af 50 eller flere sterilvogne

b) leverancer af sterilvogne til sundhedssektoren

c) leverancer af sterilvogne der kan fragtes på AGV/AMR

Ordregiver vil i den forbindelse vurdere det positivt, jo mere sammenlignelige referencer ansøgeren har i forhold til den udbudte leverance, som den er beskrevet i udbudsmaterialet.

Hvis der vedlægges referencer vedrørende igangværende referencer, vil disse ved vurderingen af sammenlignelighed blive tillagt værdi alt efter disses færdiggørelsesgrad, således at jo højere færdiggørelsesgrad – jo bedre vurdering.

Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på de oplysninger, som ansøgerne har afgivet i ESPD'et, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.4. eller i særskilt bilag, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.4.4.2.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har i henhold til udbudsloven § 49, stk. 2 overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter. Det totale indkøb af transportvogne til NAU er i forvejen opdelt i henholdsvis nærværende udbud, samt et yderligere EU-udbud for flere typer transportvogne samlet, samt et yderligere EU-udbud for madtransportvogne. Nærværende udbud af sterilvogne opdeles ikke yderligere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

”Egenkapital” Ansøger skal angive sin egenkapital for det seneste reviderede og afsluttede finansielle regnskabsår

”Soliditetsgrad”. Ansøger skal angive sin soliditetsgrad for det seneste reviderede og afsluttede finansielle regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår, og

Soliditetsgrad på minimum 18 % i det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

Ansøger skal afgive følgende oplysninger samt opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:  

Referenceliste over de betydeligste ”tilsvarende” leverancer, der er leveret i de seneste tre år med beskrivelse af:  

-kunde

- leverancens indhold og omfang

- hvilken ydelse Ansøger har leveret på leverancen, herunder hvordan den er tilsvarende med den udbudte leverance.

- periode for leverancens udførelse og leverancens nuværende stade, hvis leverancen ikke er afsluttet

- belysning af referencens relevans for den aktuelle leverance.

Bemærk at beskrivelserne vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor samt til vurdering af de objektive kriterier for udvælgelse af ansøgere, hvorfor det er vigtigt, at referencerne indeholder oplysninger, som viser overholdelsen af de ovenfor beskrevne mindstekrav, samt oplysninger, som kan tillægges positiv vægt i udvælgelsen.

Ordregiver kan tilsvarende acceptere referencer fra ansøgers underleverandører, men hvor ansøger har været kontraktuel ansvarlig for leverancen. Hvis Ansøger ønsker at afgive ansøgning til prækvalifikation som led i en sammenslutning eller ved brug af støttende enheder, henvises der pkt. 5.5.1. og 5.5.2 nedenfor.

Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, samt til vurdering af de objektive kriterier for udvælgelse af ansøgere, jf. Udbudsbetingelsernes punkt 5.7 hvorfor det er vigtigt, at referencerne indeholder oplysninger, som viser overholdelsen af de ovenfor beskrevne mindstekrav, samt oplysninger, som kan tillægges positiv vægt i udvælgelsen efter punkt 5.7). I punkt 5.7 er der oplistet en række kriterier i en prioriteret rækkefølge a-c, som Ordregiver vil vægte positivt i forbindelse med udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum kunne dokumentere 3 referencer fra tilsvarende leverancer omhandlende sterilvogne, der er leveret inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen. 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ansøger skal iagttage de oplistede klausuler i kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/10/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 1, og stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2023

Send til en kollega

0.047