23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 163-515744
Offentliggjort
25.08.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Forlængelse af rammeaftale om teknisk og logistisk support til drift og vedligeholdelse af Forsvarets TPS-77 radarer


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Helbech Hede
E-mail: mhhe@poulschmith.dk
Telefon: +45 53782645
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fmi.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forlængelse af rammeaftale om teknisk og logistisk support til drift og vedligeholdelse af Forsvarets TPS-77 radarer

Sagsnr.: 4008271
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI agter at forlænge den nugældende rammeaftale om teknisk og logistisk support til drift og vedligeholdelse af Forsvarets TPS-77 radarer med Lockheed Martin Global, Incorporated ("LMGI") med 3 måneder. Se nærmere i pkt. II.2.4 nedenfor.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35722000 Radar
35723000 Luftforsvarsradar
50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

DANMARK

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvaret agter at forlænge den nugældende rammeaftale med LMGI om teknisk og logistisk support og vedligeholdelse af Forsvarets TPS-77 radarer med 3 måneder. Den nugældende rammeaftale udløber ved udgangen af august 2023. Rammeaftalen ønskes forlænget for at imødegå det fortsatte behov for at sikre, at TPS-77 radarerne operativt kan opretholdes. Der forhandles på nuværende tidspunkt om indgåelse af en ny rammeaftale med LMGI. Det forventes dog ikke, at der kan indgås en ny rammeaftale inden udgangen af august 2023.

Såfremt Forsvaret ikke får forlænget rammeaftalen med LMGI, kan det have store operative konsekvenser for luftrumsovervågning og suverænitetshåndhævelse, herunder muligheden for Danmarks deltagelse i INTOPS missioner i den periode Forsvaret er uden rammeaftale, idet TPS-77 radarerne potentielt ikke vil være fuldt funktionsduelige.

En TPS-77 radar er en langtrækkende landbaseret deployerbar radar anvendt til luftovervågning ("long range suveillance") primært til at håndhæve dansk suverænitet, men også bl.a. i INTOPS og skarpe missioner. TPS-77 radaren har bl.a. været anvendt i missioner i Irak og Afghanistan. Aftale om anskaffelse af de to TPS-77 radarer samt rammeaftale om service af radarerne blev - efter gennemførelse af udbud - indgået med LMGI i 2005.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI har behov for at forlænge rammeaftalen med LMGI om teknisk og logistisk support og vedligeholdelse af Forsvarets TPS-77 radarer. LMGI har efter det oplyste enrettighederne til at kunne producere og de eneste, der kan levere teknisk og logistisk support, samt reservedele til TPS-77 radarerne. Derudover anvendes kun OEM dele til TPS-77 radarerne, idet anvendelse af uoriginale dele til radarerne vil kunne reducere radarens performance, og derved kompromittere luftrumsovervågning og suverænitetshåndhævelse. Dertil kommer, at LMGI er den eneste leverandør, der kan udføre teknisk support, uddannelse og som kan opgradere TPS-77 radarerne. Det er på denne baggrund FMI's vurdering, at forlængelsen ikke skal ske ved afholdelse af et EU-udbud, idet FMI vurderer, at betingelserne i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå forlængelse af rammeaftalen med LMGI. Forlængelse af rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI)
Postadresse: 497 Electronics Parkway
By: Liverpool, New York
NUTS-kode: US United States
Postnummer: 13088
Land: USA
Internetadresse: https://www.lockheedmartin.com/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Vedrørende pkt. II.1.7) og pkt. V.2.4): Forlængelsen af rammeaftalens anslåede værdi er DKK 4 - 6 mio. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om forlængelsen af rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over forlængelsen af rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i forlængelsens løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket. Hertil kommer usikkehed om det præcise behov for vedligeholdelse i forlængelsesperioden.

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af forlængelsen af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af forlængelsen af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

Den samlede værdi af rammeaftalen, DKK 175.000.000, inklusiv værdien af tillægget, DKK 6.000.000, udgør DKK 181.000.000.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Forlængelse af rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.3.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.3.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/08/2023

Send til en kollega

0.047