23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 158-501654
Offentliggjort
18.08.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Banedanmark

Sporskiftevarme til BDK


Banedanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Mounir Abourrida Elkadmiri
E-mail: MAEI@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sporskiftevarme til BDK

Sagsnr.: 29-07-Profylakse
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34632300 Elektriske installationer til jernbaner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark påtænker at indgå en rammeaftale med SAN Electro Heat A/S om drift, vedligehold og levering af sporskiftevarmekomponenter. Mere om baggrunden for beslutning om indgåelse af rammeaftalen, se Bilag D1 til nærværende bekendtgørelse.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 200 000 000.00 DKK / Højeste bud: 280 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34940000 Jernbanemateriel
34946000 Materialer og forsyninger til anlæg af jernbanespor
34946120 Jernbanematerialer
34946200 Produkter til brug ved anlæg af jernbaner
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
71631470 Inspektion af jernbanespor
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark vil indgå en 8 årig rammeaftale med SAN Electro Heat A/S om levering af komponenter og vedligeholdelsesydelser til Banedanmarks sporskiftevarmesystem med yderligere en option på forlængelse á 2 x 2 år. Rammeaftalen tildeles Banedanmarks nuværende leverandør SAN Electro Heat A/S iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, Litra e, se mere herom i Bilag D1 nedenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgås aftale om en option på forlængelse af rammeaftalen med 2 x 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedr. II.1.7) Udbuddets samlede værdi: Rammeaftalen samlede værdi forventes at ligge mellem 200000000 og 280000000. Rammeaftalens endelige værdi kan ikke fastslås med sikkerhed, da det pt. ikke vides, hvor mange projekter der skal gennemføres i de næste 8-12 år. Den estimerede nedre grænse ovenfor er således udtryk for Banedanmarks mest kvalificerede skøn over forbruget på nuværende tidspunkt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Banedanmark har vurderet, at der, objektivt set, kun er én økonomisk aktør, der kan gennemføre kontrakten og det af følgende årsager:

1- Anlægget er skræddersyet af Banedanmark efter tæt samarbejde med leverandøren og efter specifikke anvisninger der bedst dækker Banedanmarks behov.

2- Systemet er bygget med 48 volts spænding for at sikre personale mod el-ulykker. Denne egenskab gør systemet unikt på markedet samt sparer Banedanmark en el-faglig medarbejder når der skal arbejdes med spordelene.

3- Rammeaftalen, der tildeles, dækker Banedanmarks behov ifm. udskiftning og reparation samt vedligehold af eksisterende sporskiftevarme samt indkøb af nye kompatible sporskiftevarmesæt ifm. anlæg af nye spor.

4- Banedanmark ønsker ikke at overgå til et nyt sporskiftevarmesystem. Der er således tale om supplerende indkøb til nuværende system.

Banedanmark vurderer desuden, at en eventuel udskiftning af nuværende sporskiftesystem ville medføre et værditab på knap en halv milliard kroner, som skønnes at være Banedanmarks hidtidige investering i systemet. Det vurderes ligeledes, at et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt at erhverve varer, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, litra e.

Det er således Banedanmarks konklusion, at der ”objektivt set kun er én økonomisk aktør, der kan gennemføre kontrakten”, hvorfor man har valgt at gennemføre et ”Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud. Banedanmark agter at indgå en rammeaftale på 8 år med option på forlængelse á 2 x 2 år med SAN ELECTRO HEAT A/S, straks efter udløb af Standstill perioden.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/08/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SAN Electro Heat A/S
CVR-nummer: 42165913
Postadresse: Gillelejevej 30b
By: Græsted
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 280 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen i afsnit V.2.1) er datoen for beslutningen om tildeling af rammeaftalen. Kontrakten/rammeaftalen bliver således indgået efter udløb af Standstill perioden på 10 dage regnet efter offentliggørelsen af nærværende bekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2023

Send til en kollega

0.047