23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 139-444181
Offentliggjort
21.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Genudbud

(06.10.2023)
ATKI A/S
Transportbuen 9
4700 Næstved

Levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Genudbud


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Torleif Albæk Ewald
E-mail: eata@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=148855
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af dynamiske tavler til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Genudbud

Sagsnr.: 148855
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31682230 Grafiske lystavler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter indkøb af dynamiske tavler (VMS-tavler) som vareleverancer til Aarhus Kommune. Leverancen indeholder foruden for leveringen også den komplette dokumentation, samt værktøjer til konfiguration af enhederne. Det forventes ligeledes at leverandøren afholder kursus for Aarhus Kommunes leverandør til installation og vedligeholdelse af ITS-udstyr.Se udbudsbetingelser og kravsspecifikation for nærmere beskrivelse af udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34992100 Belyste færdselstavler
31214500 Eltavler
35261000 Informationstavler
34924000 Variable meddelelsestavler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter indkøb af dynamiske tavler (VMS-tavler) som vareleverancer til Aarhus Kommune. Leverancen indeholder foruden for leveringen også den komplette dokumentation, samt værktøjer til konfiguration af enhederne. Det forventes ligeledes at leverandøren afholder kursus for Aarhus Kommunes leverandør til installation og vedligeholdelse af ITS-udstyr.Se udbudsbetingelser og kravsspecifikation for nærmere beskrivelse af udbuddet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 2, Drift / Vægtning: 25%
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 3, Design / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge Aftalen i op til 12 måneder à 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, men som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed. Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som Har en omsætning på minimum 15 mio. danske kr. ekskl. moms. Har en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som i de seneste 2 afsluttede regnskabsår: Har en omsætning på minimum 15 mio. danske kr. ekskl. moms. Har en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra ansøgere, som: I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 5 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 2 referencer og maksimalt 5 referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ved lignende levering forstås, en levering af dynamiske tavler. Leveringen i referencerne skal være sket til en vejmyndighed. Hver levering skal omfatte minimum 5 dynamiske tavler.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives minimum 2 referencer og maksimalt 5 referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren er ansvarlig for at efterleve de krav og beskrivelser om Corporate Social Responsibility (CSR), som er indeholdt i CSR-Aftalebilaget. Se i øvrigt den fulde aftale i bilag 1, Udkast til Rammeaftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 134a - 136, gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund(e). Aarhus Kommune er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund(e) (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed iht. Udbudslovens § 138): • Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1. • Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. • Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3. • Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4. • Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5. Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende: • Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom: • Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de 2 seneste afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. • En revisorerklæring om, at virksomheden har haft en positiv egenkapital og en omsætning på minimum 15.000.000 kr. som angivet i udbudsmaterialets prækvalifikationsbetingelser afsnit 6.1. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at tildele aftalen. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium), udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet. Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er). Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder også konsortiedeltagere og enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. Som dokumentation for, at virksomheden og dennes evt. underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576, indhentes underskrevet tro- og loveerklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (aftalebilag 2) Det maksimale forbrug af ydelser fremgår af bilag 2 (Tilbudsliste) på den udbudte Aftale. Den maksimale værdi er 12.000.000,00 kr., hvilket således er Aftalens samlede maksimale værdi. Den maksimale værdi er et udtryk for den anslåede værdi i den maksimale Aftaleperiode på 4, tillagt en buffer på 1/3, således at også uforudsete større aftag på Aftalen i løbetiden kan rummes inden for den udbudte Rammeaftale. Se i øvrigt det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale for yderligere oplysninger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2023

Send til en kollega

0.078