23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 132-421037
Offentliggjort
12.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Holbæk Kommune

Vindere

Vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere

(02.10.2023)
TRASBO A/S
Jernager 9
4050 Skibby

Vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere


Holbæk Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Haislund Pind
E-mail: spind@holb.dk
Telefon: +45 72363636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://holbaek.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193097
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373321&B=HOLBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=373321&B=HOLBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere i Holbæk Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311000 Afhentning af vasketøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Holbæk Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter tøjvask til hjemmeboende visiterede borgere i eget hjem hver 14. dag, inkl. afhentning og levering af tøjet før og efter vask til ca. 392 borgere – fordelt over alle årets dage.

I følge serviceloven skal de visiterede borgere have mulighed for at vælge mellem flere leverandører.

For at sikre borgernes frie valg på området, vil ordregiver indgå en kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Derudover vil ordregiver tilbyde den tilbudsgiver der har tilbudt den næst laveste pris at indgå en kontrakt, på samme økonomiske vilkår. som den vindende tilbudsgiver samt på alle øvrige forhold som skal opfyldes i forhold til udbuddets minimumsbetegnelse.

For at sikre det frie valg etablerer ordregiver en godkendelsesmodel med maksimalt to leverandører. Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver, der vinder udbuddet. Herefter tilbydes øvrige leverandør indgåelse af kontrakt på samme vilkår, som vinderen af udbuddet. Da der kun ønskes to leverandører i alt, vil ordregiver kontakte tilbudsgiverne i prioriteret rækkefølge efter tilbudt pris.

Hvis der ikke er andre leverandører, end vinderen af udbuddet, der er interesseret i at indgå kontrakt, vil borgernes frie valg blive sikret gennem udstedelse af et fritvalgsbevis.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 800 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges med 2 x 12 måneder.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da ordregiver har vurderet, at dette administrativt og økonomisk ville være uhensigtsmæssigt for en kontrakt af denne karakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Økonomiske og finansiel formåen:

- Tilbudsgiver skal, indenfor de seneste 24 måneder, kunne dokumentere en årlig omsætning på minimum kr. 500.000 i forhold til vaskeriydelser til hjemmeboende visiterede borgere.

- Tilbudsgiver skal ifølge årsregnskaberne have et positivt resultat efter skat, når resultatet for de seneste tre år lægges sammen.

Faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise minimum tre positive referencer af minimum samme omfang, udført inden for de seneste tre år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Grundet borgerens frie valg efter §91 i serviceloven skal aftalen betragtes som et tilbud til de enkelte borgere, der er visiteret til ordningen.

Ordregivers arbejdsklausul angivet i kontraktens punkt 15.1.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Laveste pris

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 31/08/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er tale om en ydelse, hvor borgeren har frit valg og på den baggrund, skal den vindende tilbudsgiver acceptere at ordregiver videregiver den vindende tilbudsgivers priser i det omfang, at det er nødvendigt i henhold til servicelovens krav. Herunder også til den tilbudsgiver der afgiver den næst laveste pris, idet denne tilbudsgiver skal leverer på samme økonomiske vilkår.

Udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt. 7.1. samt 7.2.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nedenstående obligatoriske udelukkelsesgrunde:

• Udbudslovens § 134 a, stk. 1

• Udbudslovens § 135, stk. 1-3

• Udbudslovens § 136

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

• Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1.

• Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

• Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige

myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i

henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er

etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 6.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er:

a) Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland

b) Juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 % eller

c) Fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i litra a) eller b)

og at virksomheden i forbindelse med opfyldelsen af den aktuelle kontrakt ikke anvender underleverandører eller støttende enheder omfattet af ovenstående litra a-c, som tegner sig for mere end 10% af kontraktens værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2023

Send til en kollega

0.047