23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 131-418500
Offentliggjort
11.07.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

NOVAFOS A/S

Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S


NOVAFOS A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NOVAFOS A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9, 1.
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Nalepa Winther Jensen
E-mail: toh_cj@novafos.dk
Telefon: +45 44208000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.novafos.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/novafos/tenderinformationshow.aspx?Id=146161
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S

Sagsnr.: 146161
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50514300 Reparation af rørledningssystemer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter oprettelsen af et dynamisk indkøbssystem til foringer på regn- og spildevandsrør hos Novafos A/S.Et dynamisk indkøbssystem er en elektronisk indkøbsproces, hvor hvert enkelt periodekøb/opgave bliver sendt i konkurrence (Miniudbud) blandt Deltagerne. Ordregiver benytter sig af det dynamiske indkøbssystem, når der opstår behov for indkøb af foringer på regn- og spildevandsrør, ved at sende Miniudbudsbetingelser til Deltagerne i systemet med opfordring til at afgive tilbud.Der vil være to kategorier det dynamiske indkøbssystem, der er opdelt på baggrund af diameter for de rør der har behov for foring. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1 - Foringer af rør med en diameter på op til og med 300 mm

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50514300 Reparation af rørledningssystemer
44164100 Foringsrør
45232410 Kloakeringsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I denne kategori vil der blive udbudt opgaver, hvor rørene der skal arbejdes med, har en diameter på op til og med 300 mm. Kontrakterne vil blive tildelt efter tildelingskriteriet ”laveste pris”.Ved opgaver der overlapper, ved at omfatte rør der både er omfattet af kategori 1 & 2, vil aftalen blive udbudt på kategori 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/09/2023
Slut: 15/09/2033
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning på antallet af optagede deltagere. Alle kan ansøge om at blive optaget i denne kategori, og alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
//txtmark end-->
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2 - Foringer af rør med en diameter større end 300 mm

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50514300 Reparation af rørledningssystemer
44164100 Foringsrør
45232410 Kloakeringsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I denne kategori vil der blive udbudt opgaver, hvor rørene der skal arbejdes med, har en diameter større end 300 mm. Kontrakterne vil blive tildelt efter tildelingskriteriet ”laveste pris”. Ved opgaver der overlapper, ved at omfatte rør der både er omfattet af kategori 1 & 2, vil aftalen blive udbudt på kategori 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 16/09/2023
Slut: 15/09/2033
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning på antallet af optagede deltagere. Alle kan ansøge om at blive optaget i denne kategori, og alle ansøgere, der opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, vil blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er tale om et udbud af et dynamisk indkøbssystem, hvorfor udvælgelse ikke er relevant.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: - Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv Kravet er det samme uanset, om Ansøger ønsker optagelse i én eller begge kategorier i det dynamiske indkøbssystem.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav vedr. kategori 1.For kategori 2 gælder:Ansøger skal kunne fremvise minimum 1 reference udført inden for de seneste 3 år regnet fra fristen for ansøgningstidspunktet. Referencen skal vedrøre levering af foringer, uagtet diameteren på foringen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende mindstekrav til referencen: Skal være udført indenfor de seneste 3 år, og vedrøre levering af foringer af regn- og/eller spildevandsrør, uagtet diameteren på foringen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver vil tildele opgaver løbene på aftalen. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/09/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital i indtil det seneste disponible regnskabsår. I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og de vindende tilbudsgivere skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2023

Send til en kollega

0.049