23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 127-404444
Offentliggjort
05.07.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Norlys Holding A/S

EU-udbud af DSO Styretavler til N1 A/S


Norlys Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norlys Holding A/S
CVR-nummer: 25482190
Postadresse: Tietgensvej 4
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Vestergaard Jensen
E-mail: chrlar@norlys.dk
Telefon: +45 30189694
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5077eba5-3f8a-42fd-bc1b-05436eed3db5/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5077eba5-3f8a-42fd-bc1b-05436eed3db5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5077eba5-3f8a-42fd-bc1b-05436eed3db5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5077eba5-3f8a-42fd-bc1b-05436eed3db5/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af DSO Styretavler til N1 A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker en Rammeaftale omfattende DSO Styretavler (herefter benævnt DSO-tavler) for fjernkontrol af 10-20/0,4kV stationer og anlæg. Rammeaftalen omfatter komplette færdig monterede DSO-tavler, Managementsystem for DSO Styretavler samt et udvalg af løse komponenter til anvendelse som reservedele eller for eftermontage i eksisterende koblingsanlæg for retrofit (herefter benævnt DSO-reservedele), til hele forsyningsområdet. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B – Kravspecifikation, Bilag F - IT Supplier Requirements, DSO-tavle og Bilag F.2 – IT Supplier Requirements, Managementsystem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 430.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31211000 Tavler og sikringskasser
31211110 Styretavler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker levering DSO Styretavler (herefter benævnt DSO-tavler) for fjernkontrol af 10-20/0,4kV stationer og anlæg. Indkøbet omfatter komplette færdig monterede DSO-tavler, Managementsystem for DSO Styretavler samt et udvalg af løse komponenter til anvendelse som reservedele eller for eftermontage i eksisterende koblingsanlæg for retrofit (herefter benævnt DSO-reservedele), til hele forsyningsområdet. Krav til Produkter er nærmere beskrevet i Bilag B – Kravspecifikation, Bilag F - IT Supplier Requirements, DSO-tavle og Bilag F.2 – IT Supplier Requirements, Managementsystem.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 25%
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
Omkostningskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10%
Omkostningskriterium - Navn: IT Sikkerhed / Vægtning: 10%
Omkostningskriterium - Navn: Betalingsbetingelser / Vægtning: 5%
Omkostningskriterium - Navn: Produktgaranti / Vægtning: 5%
Omkostningskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 5%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2023
Slut: 01/12/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge aftalen på uændrede vilkår op til 3 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse.

Ordregiver er berettiget til et benytte de udbudte optioner, hvorfor Tilbudsgiveren er pligtig til at acceptere dette.

Ordregiver skal give Leverandøren skriftlig besked senest 3 måneder før optionen ønskes anvendt.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere op til tre (3) leverandører. Hvis flere end tre (3) leverandører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges Ansøgere i henhold til de kriterier for udvælgelse, der er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt III og nedenfor.

I forbindelse med udvælgelsen vil Ordregiver lægge positiv vægt på følgende:

- Antal leverede DSO-tavler, til det skandinaviske klima eller tilsvarende,

og/eller

- Antal DSO pakker indeholdende løsdele (min. RTU og strømforsyning) leveret til indbygning, til det skandinaviske klima eller tilsvarende.

Referencerne bør dokumentere Ansøgers mest relevante leverancer i forhold til de udbudte produkter.

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem (5) seneste referencer

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan som option beslutte at forlænge aftalen på uændrede vilkår op til 3 gange med op til 12 måneder for hver forlængelse.

Ordregiver er berettiget til et benytte de udbudte optioner, hvorfor Tilbudsgiveren er pligtig til at acceptere dette.

Ordregiver skal give Leverandøren skriftlig besked senest 3 måneder før optionen ønskes anvendt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere et ESPD (jf. pkt. III.1.4), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold :

- Ansøgers samlede omsætning i de tre seneste disponible afsluttede og reviderede regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible afsluttede og reviderede regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

- Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible afsluttede og reviderede regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

Erklæringer skal afgives i ESPD, Del IV, Afsnit B. Egenkapital og soliditetsgrad skal angives under ”Finansielle nøgletal”.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter erklæringer om den økonomiske og finansielle formåen, som enheden stiller til rådighed for ansøger (og ikke anden økonomisk og finansiel formåen).

Hver enkelt af disse enheder skal påtage sig solidarisk hæftelse for kontraktens/rammeaftalens gennemførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 80, stk. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

Det er et mindstekrav, at ansøger i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en årlig omsætning på mindst 10.000.000 DKK.

Det er et mindstekrav, at ansøger i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.

Det er et mindstekrav, at ansøger i de tre seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 18 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

Såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske kapacitet, eller såfremt flere virksomheder byder i sammenslutning (konsortium), bedømmes opfyldelse af mindstekrav ud fra virksomhedernes samlede økonomiske kapacitet. Denne opgøres således:

- Årlig omsætning beregnes som virksomhedernes samlede omsætning for virksomhedernes tre senest disponible regnskabsår

- Egenkapital beregnes som virksomhedernes samlede egenkapital i seneste disponible regnskabsår, dvs. virksomhedernes egenkapital lægges sammen

- Soliditetsgrad beregnes som virksomhedernes samlede egenkapital for seneste disponible regnskabsår, divideret med virksomhedernes samlede aktiver for regnskabsåret, udregnet i procent.

Ansøger skal på anmodning kunne dokumentere opfyldelsen af mindstekrav ved at fremlægge godkendte årsrapporter eller revisorerklæring, der indeholder de tal som kræves oplyst i ESPD.

En ansøger, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, kan – forudsat at optagelse på listen dokumenterer opfyldelse af de fastsatte mindstekrav – i stedet forelægge ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed, jf. Udbudslovens § 152, stk. 4.

Ansøger kan også dokumentere opfyldelsen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere et ESPD (jf. pkt. III.1.4), hvori ansøger kan vedlægge de op til fem (5) betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år. Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt Ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt Ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem (5) seneste referencer.

Ansøger bedes oplyse følgende i forbindelse med fremsendelse af reference:

- Modtager af leverancen herunder oplysninger om virksomhedstype.

- Beskrivelse af leverancen, herunder leveret antal af DSO-tavler og/eller DSO pakker indeholdende løsdele (min. RTU og strømforsyning). Derudover oplysninger om indholdet i DSO-tavler og DSO pakker indeholdende løsdele (min. RTU og strømforsyning). Eksempelvis oplysninger om leverancen er udført i henhold til en rammeaftale eller en enkeltstående levering samt ca. økonomisk omfang af leverancen.

- Angivelse af årstal eller periode for udførelsen af leverancen, der dokumenterer, at leverancen er sket inden for de seneste tre (3) år.

Referencerne bør dokumentere Ansøgers mest relevante leverancer i forhold til den udbudte ydelse/opgave/leverance.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 5 referencer, vil Ordregiver inddrage de 5 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger kan påvise mindst tre (3) sammenlignelige referencer, der dokumenterer Ansøgers betydeligste og mest relevante referencer i forhold til de udbudte produkter.

Referencer bør ikke være mere end tre år gamle, med hvilket menes at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes tre år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikations-ansøgning.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgning om prækvalifikation skal uploades og afsendes via udbudssystemet inden udløb af den ansøgningsfrist. Anmodning om prækvalifikation udarbejdes via udfyldelse af ESPD (”fælleseuropæisk udbudsdokument”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om:

- Hvorvidt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a, 135-136, 177, stk. 5 og de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1-6,

- De forhold vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet.

Hver ansøger kan alene indsende én ansøgning om prækvalifikation. Hvis Ansøger baserer sig på en støttende enheds finansielle- og økonomiske formåen og/eller den tekniske- og faglige formåenkal skal Ansøger udfylde et ESPD for hver enkelt af de støttende enheder, som Ansøger baserer sin egnethed på for at leve op til kravene om prækvalifikation. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form af den sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), som Rammeaftalen måtte blive tildelt. Deltagerne i sammenslutningen skal dog påtage sig solidarisk hæftelse for Rammeaftalens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt deltagerne.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt Rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for Rammeaftalens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

Rammeaftalen indeholder særlige betingelser for Rammeaftalens gennemførelse. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

Rammeaftalen indeholder ikke krav om anvendelse af personer under oplæring da Rammeaftalen ikke er omfattet af anvendelsesområdet for udbudslovens § 176, stk. 2, som afgrænset ved Bekendtgørelse nr. 1079 af 29. juni 2022 om krav om anvendelse af personer under oplæring i offentlige kontrakter.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 086-263566
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Rammeaftalen forventes genudbudt ved ophør.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Norlys Holding A/S er indkøbscentral for N1 A/S (CVR nr. 25154150) og er således den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse samt for den efterfølgende kontraktstyring på vegne af N1 A/S. Norlys Holding A/S håndterer som koncernselskab indkøb og lagerfaciliteter for N1 A/S.

På baggrund af det samlede udbudsmateriale vil der blive indgået en Rammeaftale med én leverandør til at varetage de heraf omfattede Produkter.

N1 har på baggrund af den fortrolige karakter af Bilag F - IT Supplier Requirements begrænset den direkte elektroniske adgang til dette dokument. I forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal Ansøgerne underskrive og fremsende Bilag M - Fortrolighedsaftale. Bilag F - IT Supplier Requirements vil blive udleveret til de prækvalificerede Ansøgere på tidspunktet for opfordring til at give tilbud, forudsat at de prækvalificerede ansøgere har fremsendt en underskrevet udgave af Bilag M - Fortrolighedsaftale. Hvis Bilag M - Fortrolighedsaftale ikke medfølger ansøgningen, er Ordregiver forpligtet til at afvise Ansøger.

Fristen i pkt. IV.2.2 er ansøgningsfristen for prækvalifikation. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet; datoangivelse i pkt. IV.2.3 er alene vejledende.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet (jf. pkt. I.3). Spørgsmål stillet efter spørgefristen vil blive besvaret, hvis Ordregiver anser det for muligt at besvare senest seks (6) dage inden Ansøgningsfristen. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet.

Til pkt. II.1.5 og II.2.6: Rammeaftalens anslåede volumen er 33.430 stk., mens rammeaftalens maksimale volumen er 44.300 stk. Den anslåede volumen er således udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over rammeaftalens volumen på nuværende tidspunkt, mens den maksimale volumen udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid. Usikkerheden om rammeaftalens endelige volumen skyldes navnlig usikkerhed om fremtidigt forbrug, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalens løbetid.

Efter indledende tilbud forventer ordregiver følgende forhandlingsforløb: Alle prækvalificerede virksomheder, der rettidigt har afgivet indledende tilbud, inviteres til én forhandlingsrunde . Herefter anmodes virksomhederne om at afgive et revideret tilbud. Se uddybende beskrivelse af forløbet i udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tilpasse forløbet, og f.eks. tilføje yderligere forhandlingsmøder og yderligere reviderede tilbud.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen.

EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022.

Tilbudsgiver skal sammen med ansøgningen aflevere en tro og love erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes.

Ordregiver kan til enhver tid anmode ansøger/tilbudsgiver om at indsende dokumentation for oplysninger i ESPD(er) (jf. pkt. III.1) - og tro og love erklæring(er) - inden en kortere tidsfrist der fastsættes af Ordregiver, samt supplering og præcisering af indsendt dokumentation. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse fra udbudsproceduren. Se udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet inden udløb af de klagefrister, der er fastsat i Lov om Klagenævnet for Udbud.

De nugældende fristregler af relevans for dette udbud er følgende:

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2023

Send til en kollega

0.047