23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 125-398686
Offentliggjort
03.07.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Mercantec

Elartikler til undervisningsbrug


Mercantec

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mercantec
CVR-nummer: 14940596
Postadresse: H.C.Andersens Vej 9
By: Viborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkøbsafdelingen
E-mail: mercantec@mercantec.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/207445040.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.mercantec.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/207445040.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/207445040.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Elartikler til undervisningsbrug

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

De deltagende skoler indkøber el-artikler til brug for undervisning.

Følgende 2 skoler deltager i udbuddet:

1) Mercantec

2) TECHCOLLEGE

Hver enkelt skole indgår selvstændig rammekontrakt, og optræder som selvstændig juridisk enhed i kontraktperioden.

Kontraktstart er den 2. oktober 2023.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1A

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31300000 Isolerede ledninger og kabler
31600000 Eludstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mercantec.

Bemærk at der skal uploades en udfyldt tilbusliste på denne delaftale for at du kan blive tildelt opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/10/2023
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontraktens ordinære varighed er 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år, dvs. den maksimale kontraktperiode er 4 år. Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvorvidt option på forlængelse vil blive udnyttet. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før rammekontraktens udløb. I modsat fald ophører rammekontrakten uden særskilt opsigelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1B

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31300000 Isolerede ledninger og kabler
31600000 Eludstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Techcollege

Bemærk at der skal uploades en udfyldt tilbusliste på denne delaftale for at du kan blive tildelt opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/10/2023
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontraktens ordinære varighed er 2 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år, dvs. den maksimale kontraktperiode er 4 år. Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvorvidt option på forlængelse vil blive udnyttet. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før rammekontraktens udløb. I modsat fald ophører rammekontrakten uden særskilt opsigelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tildeles efter kriteriet "Mindste pris"

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/08/2023
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2023

Send til en kollega

0.062