23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 113-352717
Offentliggjort
14.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sankt Lukas Stiftelsen

Kontrakt vedrørende den komplette varetagelse af de af Sankt Lukas Stiftelsen efterspurgte ydelser relateret til vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj


Sankt Lukas Stiftelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sankt Lukas Stiftelsen
CVR-nummer: 12125828
Postadresse: Bernstorffsvej 20
By: Hellerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bogø Lindemer
E-mail: cbl@tohv.dk
Telefon: +45 53645132
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f249e32-0283-4ec5-baa4-d47bd6d4824a/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f249e32-0283-4ec5-baa4-d47bd6d4824a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f249e32-0283-4ec5-baa4-d47bd6d4824a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4f249e32-0283-4ec5-baa4-d47bd6d4824a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Erhvervsdrivende fond
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Institutionsophold med sygepleje

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende den komplette varetagelse af de af Sankt Lukas Stiftelsen efterspurgte ydelser relateret til vask og leje af arbejdsbeklædning, linned og patienttøj

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en kontrakt til Sankt Lukas Stiftelsen vedr. vask og leje af arbejdsbeklædning til personale på Sankt Lukas Hospice samt linned til hospice og patienttøj til patienter på hospice samt logistik mellem vaskeriet og den angivne leveringsadresse hos Ordregiver. Derudover vedrører kontrakten en adgang for Ordregiver til Tilbudsgivers elektroniske bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at bestille, kontrollere og tilpasse beklædningsbeholdningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
98311000 Afhentning af vasketøj
98315000 Strygning, rulning og presning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører Ordregivers Hospice og Lukashuset. Begge er beliggende Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Hospice består af følgende medarbejdersammensætning og oplysninger om køn og ugentlige antal timer. Der er:

49 kvinder og 1 mand (på 37 t)

4 fastansatte læger, 3 kvinder (2 på 100 %, 1 på 90 %) og 1 mand (100 %)

2 fastansatte fysioterapeuter- begge på 20 timer.

Lukashuset består af følgende medarbejdersammensætning og oplysninger om køn og ugentlige antal timer.

I alt: 22 svarende til 14 fuldtidsstillinger.

Timelønsansatte: 15 stk. personale

Der kommer gennemsnitlig én (1) vikar om ugen. Nogle uger 5 vikarer, andre uger ingen.

Beklædningspakker består af bukser, kjole, t-shirt. Den enkelte medarbejder kan udvælge mellem disse dele. Alle modtager busseronner. Mandlige medarbejdere anvender bukser og t-shirt.

Leverandøren og dennes tilknyttede medarbejdere skal under arbejdets udførelse udvise størst muligt hensyn over for bygningens brugere og naboer, herunder overholde indgåede aftaler med kontaktpersoner. Leverandøren og dennes tilknyttede medarbejdere skal have en adfærd, der er forenelig med Ordregivers miljø og brugere.

Vareprøver:

Tilbudsgiver skal ikke indlevere vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivelse. Det er udelukkende den vindende tilbudsgiver, som efter kontraktindgåelse skal stille sine tilbudte beklædningsdele til rådighed for Ordregiver, som herefter udvælger de beklædningsdele, som skal være omfattet af Kontrakten. Linned er ikke omfattet af denne udvælgelse.

Ordregiver gør opmærksom på, at den vindende tilbudsgiver skal fortage opmåling og bestilling af tøj til Ordregivers personale således, at tøjet er klar til levering fra Leveringsstart primo februar 2024.

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås flere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder, herunder SMV, mulighed for at afgive tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tibudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af det fælleseuropæiskeudbudsdokument (ESPD). Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er. ESPD er en egen-erklæring,der fungerer som foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver, andre enheder eller sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse og egnethed. Disse oplysninger skal senere verificeres.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1-3og § 136:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens§ 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

Forhold vedr. insolvens/konkurs el.lign., jf. nr. 2.

Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4.

Ubetalt offentlig gæld under 100.000 DKK, jf. nr. 6. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse ”Samlet årsomsætning” for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for tilbudsfrist.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere omsætningstal

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige årsomsætning er på mindst 10 mio. DKK i de seneste tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver anfører de op til tre (3) referencer, som Tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, i udbudsbetingelsernes punkt 1.5 og som alene eller sammen opfylder mindstekravene jf. nedenfor. Se nedenstående punkt i forhold til, hvad Ordregiver forstår som en ”sammenlignelig” reference.

Tilbudsgiver trykker på ”+” for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for tilbudsfristens udløb.

Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end tre (3) år før tilbudsfristen.

Referencerne skal indeholde følgende:

Beskrivelse: Beskrivelse af ydelsen med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig og konditionsmæssig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor ydelsen har været udført (start- og slutdatoer).

Beløb: Ydelsens værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført Ydelsen.

Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste ydelse, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at mindst én (1) reference har vedrørt løbende samarbejde om tilsvarende ydelser. Med tilsvarende ydelser menes:

1) vask og leje af beklædning til sundhedspersonale

2) levering til en offentlig kunde

3) levering til minimum 80 samtidige brugere/medarbejdere

Det er et mindstekrav, at referencen har været i drift i mere end 12 måneder.

Mindstekravet kan opfyldes ved en reference indeholdende ovennævnte ydelser eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte ydelser er udført for mindst én (1) kunde.

Tilbudsgiver har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD, fx i form af billeder og illustrationer mv.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder krav til leverandørens overholdelse af etik og socialt ansvar.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/07/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Sankt Lukas Stiftelsen

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet Ethics.

I henhold til tidsplanen vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gørd et uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blivebesvaret.

Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet Ethics skal stilles til Ethics support. Se i systemet forkontaktinformation.

Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger skal, på Ordregivers opfordring, fremlæggedokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbuddet. Herunder beskrives det, hvordan denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere ellerandre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation.

Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysningerf ra:

Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

Skatteforvaltningen

ATP

Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse medbestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis eret online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om Tilbudsgivers samlede omsætning, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver har dokumentationen. Der skal ikke aflevere dokumentation for referencer, men ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.

Hvis Tilbudsgiver har baseret sin formåen på andre enheders ressourcer eller udgør en sammenslutning skal der indsendes følgende dokumentation:

en støtteerklæring hvormed andre enheder erklærer at have stillet alle nødvendige ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver i forbindelse med nærværende udbud. Egen-erklæring kan anvendes.

en erklæring hvormed deltagerne i sammenslutningen erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte ydelse. Derudover skal de bekræfte, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Egen-erklæring kan anvendes.

Tilbudsgiver skal indsende udfyldt og underskrevet Bilag 3 – Tro og loveerklæring.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet forUdbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdageregnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om,hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevantegrunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren harindgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efterden dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tilligeangive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet forUdbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/06/2023

Send til en kollega

0.048