23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 107-335839
Offentliggjort
06.06.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

SCR De Nox Dieselanlæg til nøddieselanlæg Reservekraft


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Christiansen
E-mail: ulch@a-r-c.dk
Telefon: +45 24677280
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8fc2aa43-1ff5-4eec-91f6-71145af3218f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8fc2aa43-1ff5-4eec-91f6-71145af3218f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8fc2aa43-1ff5-4eec-91f6-71145af3218f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SCR De Nox Dieselanlæg til nøddieselanlæg Reservekraft.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31127000 Nødstrømsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af SCR-enhed til reduktion af NOx-indholdet i udstødningsgasserne fra nødgeneratorerne . Der er tale om en turnkey-leverance

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31127000 Nødstrømsanlæg
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31120000 Generatorer
31122000 Generatoranlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6, 2300 København S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af SCR DeNOx Dieselanlæg til nøddieselanlæg

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: Tidsplan med milepæle, løsningsbeskrivelser , organisation og CV'er på nøglepersoner / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse i op til 1 år, hvis det bliver nødvendigt i forhold til ARC's driftplan.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

ARC påregner at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud. ARC vil foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver samt foretage en vurdering af hvorvidt det anses for sandsynligt ud fra Ansøgers referencer at Ansøger vil kunne løfte opgaven inden for de områder og i det omfang, der svarer til det der er angivet i Kravspecifikationen. I forbindelse med udvælgelse vil ARC også lægge vægt på Ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgesen vil i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der foreligger krav om at der ikke må forekomme uplanlagte stop der giver anledning til at lukke en ovnlinje ned. Tilbud ønskes på etablering af bypass uden om SCR-anlægget eller anden foranstaltning til at sikre drift af ovnlinje i tilfælde af fejl på SCR anlægget.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

* Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10% i minimum 2 af de 3 seneste reviderede regnskabsår.

* Ansøger har en gældende Erhvervs -og Produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på min. 5 mio kr. pr. tingsskade og 5 mio kr pr. personskade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger har min. 3 relevante referencer indenfor de seneste 3 år.

Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til:

* Levering, montering og installering af SCR DeNOx til mellemstore dieselmotorer indenfor de seneste 3 år.

Opgaven skal være udført og afsluttet indenfor de seneste 3 år. dvs. i perioden fra 03.07.2020 til ansøgningsfristen den 03.07.2023.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

* Modtager af arbejder/ydelsen (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden

* Tidspunkt for opgavens udførelse (dato for opstart og dato for aflevering/afsluttet)

'Udførlig beskrivelse af opgavens art og omfang, herunder værdien af opgaven samt Ansøgers rolle i opgaven).

* Ansøger har udformet et kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

* Ansøger har udformet et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden i ESPD Del IV, afsnit D.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

30% jf. Kontraktbetingelser pkt. 12.1

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Leverandøren kan fakturere iht. en betalingsplan jf. pkt. 9 i udkast til kontrakt og betalingsbetingelserne er 30 dage netto jf. pkt. 11 i udkast til kontrakt

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal opfylde og overholde vilkårene i ARC's CSR dokumenter (Code of Conduct samt Selvevalueringsskema)

Leverandøren skal stille en sikkerhed overfor ARC på 30% af tilbudssummen

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/07/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 02.06.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbuddet.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om , at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens §7, stk 2 nr. 1. Senest samtidig med at en klage kan indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klager er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens §32 stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2023

Send til en kollega

0.049