23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 096-296559
Offentliggjort
19.05.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Anskaffelse af ekstra LAUV (profylakse)


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Latif
E-mail: fmi-sd-aam06@mil.dk
Telefon: +45 29606452
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af ekstra LAUV (profylakse)

Sagsnr.: 2021/S 117-304826
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

LAUV (Light Autonomous Underwater Vehicle), også kaldet lette autonome undervandsdroner, er selvgående undervandsdroner, som undersøger havbunden for objekter i enten et større eller mindre operationsområde.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
35512400 Ubemandede undervandsfartøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

LAUV'erne skal bruges til at lokalisere og identificere objekter i danske farvande (mindre end 100 meters dybde). LAUV'erne skal være udstyret med side scan sonar samt identifikationsmodul (laser scanner) og kunne operere på egen hånd i minumum 8 timer og efterfølgende genoplade i ca. 8 timer. Ændring til den eksisterende aftale skyldes, at FMI ønsker at købe flere LAUV’er.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

FMI har behov for at anskaffe nye LAUV’er på eksisterende rammeaftale med OceanScan MST. Anskaffelsen har fortsat en værdi af 36 mio. DKK.

Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås – uden udbud – på baggrund af ingen ændring af grundlæggende elementer, jf. udbudslovens § 178. Dette skyldes særligt, at nye LAUV’er allerede er omfattet af den udbudte rammeaftale, blot at der var en begrænsning på initalanskaffelsen i udbudsbekendtgørelsen. Ændring af muligehden for anskaffelse af nye LAUV’er vurderes ikke at ville have givet andre tilbudsgivere adgang til udbuddet eller have ført til en ændring af konktraktens karakter, anvendelsesområde eller økonomiske balance, særligt fordi målværdien ikke forhøjes og materiellet var omfattet af udbuddet. FMI vurderer derfor, at anskaffelsen kan gennemføres i medfør af udbudslovens § 178.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 117-304826

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4600005689
Betegnelse:

LAUV

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: OceanScan MST
By: Leça da Palmeira, Matosinhos
NUTS-kode: PT11A Área Metropolitana do Porto
Postnummer: 4450-718
Land: Portugal
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 36 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 36 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen kan derfor ikke blive indgået, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). Note vedr. sektion II.1.7) og V.2.4): Ændring af muligehden for anskaffelse af nye LAUV’er vurderes ikke at ville have givet andre tilbudsgivere adgang til udbuddet eller have ført til en ændring af konktraktens karakter, anvendelsesområde eller økonomiske balance, særligt fordi målværdien ikke forhøjes og materiellet var omfattet af udbuddet. FMI vurderer derfor, at anskaffelsen kan gennemføres i medfør af udbudslovens § 178.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale], forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2023

Send til en kollega

0.064