23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 095-294363
Offentliggjort
17.05.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Kystdirektoratet

Kontrakt om udskiftning af boosterstation i Hvide Sande


Kystdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kystdirektoratet
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Højbovej 1
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Malene Fenger Lund
E-mail: mlun@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kyst.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364796&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364796&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om udskiftning af boosterstation i Hvide Sande

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42990000 Diverse specialmaskiner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kystdirektoratet udbyder en kontrakt om udskiftning af eksisterende boosterstation i Hvide Sande. Kontrakten omfatter bortskaffelse af eksisterende boosterstation og etablering af ny boosterstation. Den nye boosterstation skal opstilles og installeres på samme lokation som den eksisterende i Hvide Sande. Den eksisterende el-drevne boosterstation benyttes til at transportere sand fra oprensningsfartøjet og ned ad kysten. Boosterstationen pumper vand iblandet sand via en ø 400 mm rørledning. Den totale længde er ca. 2.500 m. Den nye boosterstation skal erstatte den eksisterende boosterstation. Foruden projektering af selve boosterstationen skal leverandøren projektere blandt andet boosterstationens fundament, frekvensomformerbygning og ledningsindføring til brug for Kystdirektoratets udførelse af disse. Leverandøren står desuden for den tidsmæssige koordinering af Kystdirektoratets og egen udførelse. Boosterstationen skal leveres med 24 måneders garanti.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31110000 Elektriske motorer
31121110 Effektomformere
42122430 Centrifugalpumper
45232152 Opførelse af pumpestationer
45243000 Kystsikringsarbejder
45243500 Anlægsarbejde: kystsikring
45315400 Arbejder i forbindelse med højspænding
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
45351000 Maskintekniske installationsarbejder
51111100 Installation af elektriske motorer
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Hvide Sande

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er besluttet, at Kystdirektoratets eksisterende boosterstation skal udskiftes med en ny boosterpumpe, el-motor, frekvensomformer og fjernstyring. Den eksisterende boosterstation skal bortskaffes forud for installation af den nye.

Leverandørens leverance skal indeholde i henhold til kravspecifikationen:

- Bortskaffelse af eksisterende boosterstation.

- En samlet ny boosterstation alt inklusive, herunder fjernbetjeningsløsning.

- Installation (opførelse) og indkøring af booster på pladsen i Hvide Sande.

- Reservedele (initial reservedelspakke).

- Uddannelse/træning af Kystdirektoratets personale.

- Dokumenter og certifikater.

På tidspunktet for aflevering skal boosterstationen kunne fungere fuldt ud uden yderligere installationer, tests etc.

Kystdirektoratet har ingen bygherreleverancer i forhold til den nye boosterstation, men vil forestå ombygning af eksisterende frekvensomformerbygning, fundamenter og ledninger i jord efter leverandørens anvisninger. Kontrakten omfatter således projektering af blandt andet fundament til den nye boosterstation samt frekvensomformerbygning og ledningsindføring til brug for Kystdirektoratets udførelse.

Den nye boosterstation skal kunne erstatte den eksisterende boosterstation på stedet. Boosterstationen skal drives af en elektromotor med frekvensomformer. Desuden skal hele boosterstationen kunne styres lokalt og fjernbetjenes fra skib.

Den eksisterende boosterstation og opbygningen af den nye boosterstation er beskrevet i kravspecifikationen indeholdt i udbudsmaterialet. Yderligere oplysninger fremgår ligeledes af udbudsmaterialet.

Den samlede boosterstation skal leveres med 24 måneders garanti.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en samlet vurdering af følgende:

1) Hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3) (1), i forhold til de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tilsvarende leverancer af tilsvarende funktionalitet, størrelse og kompleksitet, jf. punkt III.1.3), herunder tillige i forhold til brug af elektromotor og frekvensomformer, pumpestyring, fjernbetjening af pumper m.v. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vurderes det i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere de konkret efterspurgte ydelser.

2) Hvilke ansøgere, der har dokumenteret de bedste produktionsfaciliteter og bedste foranstaltninger for kvalitetssikring, miljøstyring og arbejdsmiljøledelse, jf. punkt III.1.3) (2)-(5) til sikring af høj kvalitet i de efterspurgte ydelser. Kystdirektoratet vil foretage en samlet vurdering på baggrund af ansøgerens beskrivelse af produktionsfaciliteter, som ansøger råder over, og de ovennævnte foranstaltningers udførelse sker i henhold til, idet det vil blive tillagt særligt positiv vægt i det omfang, ansøgeren har adgang til produktionsfaciliteter, der understøtter sammenbygning af dredging boosterpumper med frekvensomformer og elektromotor, og i hvor høj grad beskrivelsen godtgør, at produktionsfaciliteterne understøtter udførelse i høj kvalitet, jf. punkt III.1.3) (2). Desuden vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad ansøger godtgør, at ansøgeres udførelse understøttes af relevante foranstaltninger, jf. punkt III.1.3) (3)-(5), og at dette sikrer høj kvalitet i udførelsen. Hertil vil manglende certificeringer, jf. punkt III.1.3) (3)-(5), trække ned i bedømmelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn. I relation til 2.7) bemærkes, at boosterstationen skønnes afleveret 18 mdr. efter kontraktindgåelse. Se nærmere i dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dokumentet findes via det elektroniske udbudssystem på det i punkt I.3 anførte link.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse f.eks. en erklæring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, afgivet af revisor eller tegningsberettiget fra virksomheden. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital. Oplysningerne angives i ESPD, afsnit IV.B.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

(1) En liste over de op til tre betydeligste tilsvarende leverancer i forhold til funktionalitet, størrelse og kompleksitet, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4), herunder f.eks. i forhold til stationær eller flytbare dredging boosterpumper, eldrevne dredging boosterpumper, elektromotor, frekvensomformer, pumpestyring, fjernbetjening m.v., som ansøger har udført i løbet af de sidste 10 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører udførte leverancer, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. pkt. II.2.9).

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, på hvilken måde leverancen ligner de under pkt. II.1.4) og II.2.4) anførte ydelser, ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen, den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, navnet på kunden (modtager), pumpetype og producent, el-motortype og producent, frekvensstyring, type og producent, pumpestyring, oplysning om eventuelt specialudstyr på pumpen, herunder særligt i forhold til fjernbetjening – ansøgeren kan til dette formål vedlægge billeder eller tegninger, der illustrerer dette. Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning eller i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives tre referencer. Såfremt der angives mere end tre referencer, anvender ordregiver de første tre angivne referencer.

(2) En beskrivelse af ansøgerens produktionsfaciliteter. Beskrivelsen af produktionsfaciliteterne bør indeholde en beskrivelse af de produktionsfaciliteter, som ansøgeren har til rådighed, herunder særligt til produktion af eldrevne dredging boosterpumper, og hvorledes produktionsfaciliteterne understøtter udførelse i høj kvalitet. Ansøgeren bør så vidt muligt i beskrivelsen beskrive, på hvilken måde de angivne produktionsfaciliteter konkret kan understøtte anvendelse af elmotor med frekvensomformer, og udførelse i høj kvalitet.

(3) En beskrivelse af de kvalitetssikringsforanstaltninger som ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om ansøgeren f.eks. er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger.

(4) En beskrivelse af de miljøstyringsforanstaltninger, som ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende miljøledelsesforanstaltninger.

(5) En beskrivelse af de arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger, som ansøgeren kan anvende ved udførelsen af kontrakten. Det bør fremgå, om ansøgeren er certificeret i henhold til ISO 45001/OHSAS18001 eller tilsvarende arbejdsmiljøledelsesforanstaltninger.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, skal disse under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt. II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen. Herudover forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger med henblik på at få attesteret oplysningerne om teknisk udstyr eller standarder til kvalitetssikring m.v.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten stiller krav om, at leverandøren skal stille uigenkaldelige og ubetingede anfordringsgarantier for ratebetalinger og for opfyldelse af andre forpligtelser under garantien. I den forbindelse stilles der krav om, at garanten skal have en rating Standard & Poor’s A minus eller Moody’s A3 eller tilsvarende. Se i øvrigt punkt VI. 3.

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet sker elektronisk via ordregivers elektroniske udbudssystem jf. link i pkt. I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

I relation til pkt. II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Hvis ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, samt § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, hvis denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

I relation til pkt. III.2.2) bemærkes, at kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, for nuværende særligt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) samt supplerende dansk lovgivning hertil, herunder lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven).

I relation til pkt. III.1.3) bemærkes, at Kystdirektoratet har vurderet, at det er nødvendigt at tage stilling til referencer, som er op til ti år gamle med henblik på at sikre tilstrækkelig konkurrence, idet der er tale om en ydelse, der sjældent udbydes, jf. udbudsloven § 155, stk. 1, nr. 2.

I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at ansøgningen samt for dokumentation for opfyldelsen af oplysningerne i ESPD skal indgives på dansk eller engelsk.

Se herudover dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt. Dokumentet findes via det elektroniske udbudssystem på det i pkt. I.3 anførte link.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2023

Send til en kollega

0.062