23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 092-283365
Offentliggjort
12.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Vindere

Udbud - Skure, moduler, letvogne og containere

(25.07.2023)
LOXAM A/S
Fabriksparken 30
2600 Glostrup

Udbud - Leje af skure, moduler, letvogne og containere


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Claire Schmidt
E-mail: CSCH@vestfor.dk
Telefon: +45 21490104
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364421&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364421&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fjernvarme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - Leje af skure, moduler, letvogne og containere

Sagsnr.: 22-00714
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31731100 Moduler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leje af skure, moduler, letvogne og containere til I/S Vestforbrænding.

Nærværende udbud er et genudbud af Leje af materiel, Delaftale 1 – Skure, moduler, letvogne og containere, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ved udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 058-171421.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31731100 Moduler
34220000 Påhængsvogne, sættevogne og mobile containere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

I/S Vestforbrænding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører leje af skure, moduler, letvogne og containere til I/S Vestforbrænding.

Nærværende udbud er et genudbud af Leje af materiel, Delaftale 1 – Skure, moduler, letvogne og containere, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ved udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 058-171421.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/07/2023
Slut: 02/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 4 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale økonomiske værdi, inklusiv forlængelser på 4 x 12 måneder er fastsat til 12.000.000 DKK.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv egenkapital for hver af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at Tilbudsgiver har erfaring med at håndtere opgaver af tilsvarende kompleksitet som den udbudte opgave.

Hver reference må ikke være mere end 3 år gammel, og skal som minimum indeholde:

o Beskrivelse

o Beløb

o Startdato

o Slutdato

o Kunde

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 08/12/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 134a-136 i udbudsloven, jf. bkg. 1078 af 29.06.2022, § 11 samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, nr. 2, jf. bkg. 1078 af 29.06.2022, § 11. Der

gøres i den forbindelse opmærksom på, at udbudslovens § 134 a omfatter en rent national udelukkelsesgrund.

I forbindelse med udfyldelse af ESPD’et, skal det oplyses med ”Ja” eller ”Nej” i Del III, afsnit D, om den økonomiske aktør er omfattet af udelukkelsesgrunden. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, vil ansøger blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre ansøger inden for en

passende frist kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed (”selfcleaning”), jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere

om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2,

stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra

dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de

berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af

konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet

en begrundelse for beslutningen.

3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter

den dag, hvor

ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller

udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.

VI.4.4)

udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt

underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er

indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er

indgivet i standstill- perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende

virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2023

Send til en kollega

0.047