23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 089-270781
Offentliggjort
08.05.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Indkøb af Mid Life Update til Forsvarets TPS-77 radarer


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: David Klæsøe-Lund
E-mail: dakl@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 61245155
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Mid Life Update til Forsvarets TPS-77 radarer

Sagsnr.: 4008271
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI agter at indgå kontrakt med Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI) om indkøb af Midlife Update til Forsvarets TPS-77 radarer med henblik på at understøtte og sikre den videre funktionalitet og drift af radarerne. Mere konkret vil opdateringen bestå af 1) Opdatering til ny konfiguration af Signal-/Dataprocessor (SDP), 2) Ny interrogator til sekundærradar, samt 3) opgradering/udskiftning af Uninterrupted Power Supply (UPS), Environmental Control Unit (ECU), Elevation Drive System (EDS) og Rotary Joint/Slip Ring.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 500 000.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50660000 Reparation og vedligeholdelse af militære elektroniske systemer
35722000 Radar
35723000 Luftforsvarsradar
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Grundet forældelse og nedslidning af delsystemer er denne opdatering nødvendig. LMGI har tidligere meldt ud at de med udgangen af 2019 ikke kan garantere support for de danske TPS-77 radarer i deres nuværende konfiguration. Den nuværende konfiguration understøtter heller ikke nye versioner af reservedele, som løbende bliver udviklet af LMGI. Support af den nuværende sekundærradar understøttes heller ikke længere. I tillæg til dette er der behov for udskiftning af undersystemerne (UPS, ECU, EDS og Rotary Joint/Slip Ring), dels for at forbedre pålidelighed, dels fordi disse undersystemer er nedslidte og ikke længere, eller kun delvis, supporteres af LMGI.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Som del af opdatering af SDP, skal også eksisterende Remote Control Terminals, Remote Monitoring, samt diverse netværks- og kommunikationsudstyr udskiftes. Brugerne har identificeret behov for yder-ligere udstyr af disse typer, for at forbedre deres evne til at løse deres opgaver, hvorfor dette indgår som optioner i kontrakten. Det nuværende behov kendes ikke pt., men vil blive afgjort i dialog mellem LMGI, FMI og brugerne, når LMGI udfører Site Survey kort efter indgåelse af kontrakt. Kontrakten giver således FMI optioner til yderligere at anskaffe følgende:

1) Remote Control Terminals (RCT).

2) Kommunikations- og netværksudstyr.

3) Godkendte printere.

4) Passive User Interfaces.

Det er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, i hvilket omfang FMI får brug for at trække på optionerne. Det skønnes dog, at FMI vil trække på optionerne for et beløb svarende til ca. 600000 USD, hvilket beløb er indeholdt i den i pkt. II.1.7 værdi.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå kontrakt om gennemførelse af en Mid Life Update til Forsvarets 2 TPS-77 radarer.

Efter FMI’s dokumenterede vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra Lockheed Martin Global, Incorporated,da kontrakten på grund af tekniske årsager og beskyttelse af enerettigheder kun kan overdrages til denne leverandør. Dette skyldes, at der med TPS-77 radarerne er tale om militært udstyr af særlig kompleks karakter, hvortil der er ekstremt høje krav til radarernes funktionalitet og interoperabilitet mellem de enkelte delsystemer og komponenter, og at det alene er Lockheed Martin Global, Incorporated, som OEM-producent, der har den fornødne dokumentation og tekniske indsigt og knowhow til at gennemføre Mid Life Update på et tilfredsstillende niveau i forhold til den efterfølgende funktionalitet af og driftssikkerhed for radarerne. Hertil kommer, at Lockheed Martin Global, Incorporated har eneret-tighederne til en række af de reservedele/komponenter, samt software, der skal leveres som en del af den pågældende Mid Life Update. Dette er understøttet af en markedsundersøgelse (RFI).

FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakten med Lockheed Martin Global, Incorporated. Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. Kontrakten vil endvidere ikke blive indgået, før Folketingets Finansudvalg har tiltrådt dette.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Indkøb af Mid Life Update til Forsvarets TPS-77 radarer

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lockheed Martin Global, Incorporated (LMGI)
Postadresse: 497 Electronics Parkway
By: Liverpool, New York
NUTS-kode: US United States
Postnummer: 13088
Land: USA
Internetadresse: www.lockheedmartin.com
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 26 500 000.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). Kontrakten vil endvidere ikke blive indgået, før Folketingets Finansudvalg har tiltrådt dette.

Den anførte værdi i bekendtgørelsens pkt. II.1.7) og V.2.4) er FMI's nugældende estimering af kontraktens værdi.

Da der er tale om en direkte tildeling af kontrakten, er der ikke anvendt tildelingskriterier, som anført i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.5).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud Kontrakten, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offent-liggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2023

Send til en kollega

0.047