23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 088-267989
Offentliggjort
05.05.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

LV Koblingstavler

(05.09.2023)
AUTOMATIC SYD A/S
Smedevænget 4
6310 Broager

LV Koblingstavler


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Freiesleben Petersen
E-mail: kafre@dtu.dk
Telefon: +45 45252525
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

LV Koblingstavler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31214510 Fordelingstavler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal indkøbes to LV koblingstavler. Den ene af tavlerne skal sammenbygges med en eksisterende 400 V AC-tavle, og den anden skal stå for sig, men kobles med de øvrige tavler og være en del af det eksisterende tavlesystem. Tavlerne skal anvendes til at forbinde vedvarende energiproduktion og lagring til net-tilslutningspunktet. Tavlerne skal være opbygget med et dobbeltskinne system, en test skinne og net skinne, der muliggøre selektiv anvendelse af de forskellige produktions- og lagerenheder i forbindelse med forsøg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
31210000 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb
31214000 Koblingsudstyr
31214500 Eltavler
31220000 Komponenter til elektriske kredsløb
65310000 Eldistribution
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

DTU Risø Campus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med indkøbet ønsker DTU at udvidede vores eksisterende tavle med i alt 3 tavlesektioner hver med fjernbetjent dobbeltbryder opbygning med tilslutning til hvert sit skinnesystem. Tavlen skal udføres med de samme antal målefelter som eksisterende for at sikre, at de rigtige målinger kan foretages i forskningsøjemed. Ligeledes skal nødstopskredsen udvides til også at kunne dække disse felter. (På sigt kan det komme på tale, at eksisterende felter opgraderes til ligeledes at være fjernbetjente). Ny stand ”alone tavle” skal udføres som fjernbetjent dobbeltbryder system. For at sikre ensartethed og genkendelig i forbindelse med planlægning af test og forsøg på anlægget ønskes den identisk til eksisterende tavlesystem i dets opbygning, med den undtagelse i at skinne systemet her placeres i toppen af tavlen. Tavlen skal bygges i tæt samarbejde med den valgte SCADA-leverandør, der ligeledes skal levere elektrisk beskyttelse, herunder bryder og separate relæer. Tavlerne udmærker sig ved at være bestykket som mellem-spændingssystemer, hvilke stiller andre krav til relæbeskyttelsen. Det må påregnes, at der kommer ændringer i tavlen helt frem til FAT. Det kræver derfor indgående kendskab til den eksisterende tavle bestykning samt tavlens nødstops kreds.

DTU forventer, at Leverandøren leverer den 20. september 2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Der er tale om en udvidelse af en eksisterende tavle samt en ny tavle med en næsten identisk

konstruktion. Den eksisterende tavle og de nye tavler skal være ens og fra den samme producent, da der ellers ikke kan opnås en overensstemmelseserklæring (CE mærkning), hvilket er nødvendigt for projektet, interne regler og lovkrav. Derudover er det nødvendigt, at de nye tavler er genkendelige, så der kan foretages en sikker koblingsprocedure samt test set up.

I forhold til interne ressourcer er det også nødvendigt, at tavlerne er ens. Det vil kræve mange

ressourcer, hvis brugerne skal sætte sig ind i to forskellige tavlesystemer. Det skal være let at

gennemskue opbygningen efter instruks, og der må ikke kunne opstå farlige situation og

misforståelser. Dette kan imødekommes ved at anvende samme producent til tavlekonstruktionen.

Det er derfor DTU’s vurdering, at alene én leverandør kan levere den beskrevne ydelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/05/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: AUTOMATIC SYD A/S
CVR-nummer: 73240816
By: Broager
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6310
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2023

Send til en kollega

0.047