23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 088-267628
Offentliggjort
05.05.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vindere

Rammeaftale om levering af hjælpemidler til støttemodtagere der er blinde, svagsynede eller har neurologiske funktionsnedsættelser

(04.08.2023)
LVI Danmark
Hørkær 24, st. tv
2730 Herlev

Rammeaftale om levering af hjælpemidler til støttemodtagere der er blinde, svagsynede eller har neurologiske funktionsnedsættelser


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 29634750
Postadresse: Teglholmsgade 1
By: København SV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Signe Højsteen
E-mail: spsjura@stukuvm.dk
Telefon: +45 23426956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.stukuvm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/16cef234-3079-48d7-a2bf-222d088f2224/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/16cef234-3079-48d7-a2bf-222d088f2224/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/16cef234-3079-48d7-a2bf-222d088f2224/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af hjælpemidler til støttemodtagere der er blinde, svagsynede eller har neurologiske funktionsnedsættelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31700000 Elektroniske, elektromekaniske og elektrotekniske artikler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ydelserne i Rammeaftalen er målrettet støttemodtagere, der er blinde, svagsynede eller har neurologiske funktionsnedsættelser. Støttemodtagerne går på en uddannelse, der berettiger til specialpædagogisk støtte. Støtten består i kompenserende hjælpemidler samt installation og reparation heraf. Ydelserne har til formål at understøtte, at støttemodtagerne i så vidt omfang som muligt, får samme vilkår som andre deltagere i uddannelse.

Hele Rammeaftalens samlede estimerede værdi: 18.000.000 kr.

Hele Rammeaftalens maksimale værdi: 21.600.000 kr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80100000 Undervisning i grundskolen
80200000 Undervisning på gymnasieniveau
80300000 Videregående uddannelse
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne i Rammeaftalen er målrettet støttemodtagere, der er blinde, svagsynede eller har neurologiske funktionsnedsættelser. Støttemodtagerne går på en uddannelse, der berettiger til specialpædagogisk støtte. Støtten består i kompenserende hjælpemidler samt installation og reparation heraf. Ydelserne har til formål at understøtte, at støttemodtagerne i så vidt omfang som muligt, får samme vilkår som andre deltagere i uddannelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 måneder yderligere.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Såfremt Kunden senest seks måneder før Rammeaftalens udløb har forbrugt mere end eller lig med 85 % af Rammeaftalens samlede værdi, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5), har Kunden ret til at udvide Rammeaftalens samlede værdi med 20 %.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen udvælgelseskriterier.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen udvælgelseskriterier.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers bilag vedr. arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde Tro og loveerklæring vedr. EU´s sanktioner mod Rusland (underskrives kun af den vindende leverandør), som fremsendes ved indhentelse af endelig dokumentation.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/05/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ca. hvert fjerde år.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2 og 6 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Referencerne i ESPD’et udgør i sig selv den endelige dokumentation herfor.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2023

Send til en kollega

0.047