23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 084-251506
Offentliggjort
28.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rebild Kommune

Vindere

Drift og vedligehold af vejbelysning i Rebild Kommune

(05.07.2023)
Michael Wulff A/S
Juelstrupparken 19
9530 Støvring

Drift og vedligehold af vejbelysning i Rebild Kommune


Rebild Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Tinne Stissing Sejer-Nielsen
E-mail: tijs@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rebild.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://my.ibinder.com/etendering/be8c0995-b975-4f99-8ba3-08da79c248dd/tenders/PSTLPGAXA/public
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og vedligehold af vejbelysning i Rebild Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Rebild Kommune fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2027 med option på forlængelse i 2 gange 1 år.

Arbejdet omfatter bl.a. vagtordning, beredskab, eftersyn og hovedeftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt administrative ydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Rebild Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter drift- og vedligeholdelse af vejbelysning i Rebild Kommune og omfatter bl.a. vagtordning, beredskab, eftersyn og hovedeftersyn, afhjælpning af fejl og mangler samt administrative ydelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlægens i 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere oplysninger om tilbudsdgivers omsætning for det seneste disponible regnskabsår. Oplysningen bør angives i ESPD afsnit IV.B, under ”samlet årsomsætning”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en årlig omsætning i det seneste disponible regnskabsår på minimum DKK 2.000.000,00

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere referencer for de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, der er udført inden for de seneste 3 år inden tilbudsfristen.

Der skal fremlægges 2 referencer pr. tilbudsgiver, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

› Hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen anførte ydelser leverancen vedrørte

› Omfanget af ydelserne

› Tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tilbudstidspunktet, vil indgå i vurderingen af, om tilbudsgivers tekniske og faglige formåen er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af

ydelserne, der allerede er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Det er dog tilladt at vedlægge korte beskrivelser af referencer som et supplement til/eller i stedet for at udfylde referencer i ESPD-dokumentet (hver reference bør maximalt fylde 2 A4-sider inklusive visualiseringer, illustrationer m.v.)

Der tillades tillige afleveret supplerende referenceark indeholdende referencer. Tilbudsgiver bedes henvise fra det supplerende referenceark til de i ESPD'et identificerede referencer. Referencearket uploades i så fald i én samlet fil og vedlægges som bilag til tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiver har angivet referencer i både ESPD og på særskilt referenceark – og der ikke er overensstemmelse mellem disse – så vil de "første 2]" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i ESPD'et først.

Hvis der i ESPD'et samlet er angivet mere end 2 referencer, så vil identifikation af de første 2 referencer ske på baggrund af først de i tilbudsgivers eget ESPD angivne referencer og dernæst eventuelle underrådgiveres/underentreprenørers ESPD'er i alfabetisk rækkefølge efter de pågældende underrådgiveres/underentreprenørers virksomhedsnavn. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning, vil identifikation af de 2 første referencer ske på baggrund af først de i den udpegede fælles befuldmægtiges ESPD og dernæst øvrige deltagere i sammenslutningens ESPD'er i alfabetisk rækkefølge efter de pågældende deltageres virksomhedsnavn.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise 2 referencer, der hver dokumenterer tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver i forhold ydelser omfattet af opgaven samt tilsvarende økonomisk størrelse.

Med "tilsvarende opgaver" menes referencer som dokumenterer erfaring med:

Drift og vedligehold af vejbelysning.

Med "tilsvarende økonomiske størrelse" forstås som minimum en omsætning pr. reference på min. DKK 500.000,00.

Ovenstående krav er kumulative og skal være opfyldte for at minimumskravet er mødt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er i kontrakten sociale klausuler.

Der er i kontrakten en bestemmelse om forbud om russisk ejerskab og adgang til at anvende underleverandører med russisk oprindelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 24/07/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2023
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Åbningen af tilbud foregår elektronisk via Ibinder og der er ikke adgang for tilbudsgiverne til at overvære åbningen af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang for tilbudsgiverne til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Nyt udbud forventes at blive offentliggjort ca. 3-6 måneder før udløbet af den igangværende kontrakt.

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a, 135, 136 og-137, stk. 1, nr. 1-6.

Med undtagelse af udelukkelsesgrunden i § 134a, skal tilbudsgiver i ESPD'et erklære, at denne ikke er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde.

ESPD'et rekvireres, udfyldes og indgives via udbudsportalen. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver underskriver ESPD'et (modsat for støttende enheder, jf. nedenfor).

For en generel vejledning til, hvordan det elektroniske ESPD-dokument udfyldes, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside på følgende link: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/.

ESPD'et skal udfyldes på dansk.

Ved konsortier skal hver konsortiedeltager udfylde et ESPD.

Hvis konsortiet bliver bedt om at indsende endelig dokumentation for ESPD’et, skal der medsendes en erklæring om en fælles befuldmægtiget (konsortieerklæring).

Hvis tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilt ESPD for den eller de juridiske person(er), der støttes ret på. Støttevirksomheder bedes underskrive det særskilte elektroniske ESPD.

Hvis tilbudsgiver bliver bedt om at indsende endelig dokumentation for ESPD’et skal støtteerklæringen udfyldes og medsendes. Støtteerklæringen godtgør, at Tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen godtgør endvidere for, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1, skal klage over udbuddet eller beslutninger være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside, jf. ovenfor.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2023

Send til en kollega

0.063