23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 081-245608
Offentliggjort
25.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ballerup Kommune

Vindere

Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg i Ballerup Kommune

(07.07.2023)
Andel Lumen A/S
Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg i Ballerup Kommune


Ballerup Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-An Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Minor Funk
E-mail: kimf@balk.dk
Telefon: +45 44772000
Fax: +45 44772733
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/202195860.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/202195860.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/202195860.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift og vedligeholdelse af gadebelysningsanlæg i Ballerup Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100 Vedligeholdelse af vejbelysning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ballerup Kommune udbyder drift og vedligehold af kommunens gadebelysningsanlæg.

Interesserede tilbudsgivere kan anmode om link til Anlægsoversigten. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ballerup Kommune har  ca.10.000 armaturer, skabe og kabelanlæg. 2/3 af armaturerne er LED.

Ballerup Kommune påtænker at modernisere anlægget fra 2024 og fremefter således, at hele anlægget er LED.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2023
Slut: 30/06/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan opsige aftalen med 12 måneders varsel frem til juni 2028. Fra 1. juli 2028 kan begge parter opsige aftalen med 12 måneders varsel.

Ordregiver benchmarker fra år 2028 aftalens kvalitet og pris med markedet for at afgøre om aftalen skal opsiges og nyt udbud skal foretages.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

A) Specifik årsomsætning

Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af

kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i

udbudsdokumenterne eller i ESPD.

B) For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er

anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske

aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad A) Mindstekrav til udvælgelseskriteriets opfyldelse:

Tilbudsgiver skal som minimum have en specifik årsomsætning inden for drift og vedligehold af

gadebelysningsanlæg på 10 mio. kr. inden for det senest afsluttede regnskabsår.

Ad B) Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 15 % i senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

C) I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type.

D) For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type

Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den

økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende

myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som

ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ad C) Tilbudsgiver skal som minimum være autoriseret el-installatør jf. BEK nr. 1414 af 03/12/2018.

Dette skal dokumenteres i forbindelse med opfyldelse af dette udvælgelseskriterium.

Ad D) Tilbudsgiver skal som minimum have tre relevante referencer inden for de fem seneste år regnet

fra tilbudsfristen. Med en relevant reference menes opgaver som drift og vedligehold af

gadebelysningsanlæg. Igangværende opgaver kan indgå som referencer men skal have været

igangværende i 12 måneder fra tilbudsfristen for at kunne indgå som relevant reference. En

relevant reference er drift og vedligehold af gadebelysningsanlæg svarende til en kommune med

minimum 5000 lyspunkter. Referencen/-erne bør indeholde oplysninger om:

o Start- og evt. slutdato for leverancen

o Modtager af leverancen (kunden)

o Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

o Kort beskrivelse af leverancen

Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere referencen ved at kontakte referencens

kontaktperson.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Ballerup Kommunes arbejdsklausul, erklæring om samfundsansvar samt miljøklausuler er gældende for aftalen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/05/2023
Tidspunkt: 12:15
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2023

Send til en kollega

0.047