23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 074-224108
Offentliggjort
14.04.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(04.07.2023)
Bombardier Aviation Services GmbH
Walter-Rieseler-Strasse 1, Bldg G3710 Airport BER, ZKS 13 West
12529 Schönefeld

Service, ingeniørydelser, dokumentation, og reservedele til Forsvarets CL-604


Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Lohse Ingvardsen
E-mail: fmi-sd-aam12@mil.dk
Telefon: +45 22964600
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fmi.dk/en
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service, ingeniørydelser, dokumentation, og reservedele til Forsvarets CL-604

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50200000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har derfor behov for at indgå en ny rammeaftale angående service, ingeniørydelser, dokumentation, og reservedele til Forsvarets CL-604.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 450 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50211000 Reparation og vedligeholdelse af luftfartøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DE Deutschland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI har derfor behov for at indgå en ny rammeaftale på service, ingeniørydelser, dokumentation, og reservedele til Forsvarets CL-604., som henset til fatigue-problematikken er anderledes og langt mere omfattende også med henblik på at sikre det størst mulige antal flyvetimer for CL-604.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges 4 x 1 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI har behov for at foretage en direkte tildeling af en 5-årig rammeaftale på løbende levering af dokumentation, specialiserede ingeniørydelser, reservedele samt vedligeholdelse mv. til Forsvarets CL-604 Challenger fly. Det er FMI’s vurdering, at denne rammeaftale kan tildeles direkte uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3 og 4 (tekniske årsager/enerettigheder).

Det vurderes, at paraplyaftale om nødvendige ydelser til Forsvarets CL-604 Challenger fly kun kan indgås med Bombardier Aviator Services Berlin GmbH, som udpeget datterselskab af Bombardier Canada Inc., der har produceret flyene. Dette skyldes især IP-rettigheder såvel som tekniske årsager (som særlig foranlediget af fatigue-problematik), hvorfor Bombardier er den eneste leverandør, der, også henset til Forsvarets brugsmønster og den deraf følgende særlige belastning af flyene, kan sikre levering af dokumentation, specialiserede ingeniørydelser, reservedele samt den vedligeholdelse mv. som en samlet ydelse. Dette er en nødvendig forudsætning for at opnå det operativt nødvendige antal flyvetimer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/03/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bombardier Aviation Services GmbH
CVR-nummer: DE 187107705
Postadresse: Walter-Rieseler-Strasse 1, Bldg G3710 Airport BER, ZKS 13 West
By: Schönefeld
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 12529
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 450 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens

§ 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2023

Send til en kollega

0.048