23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 070-207801
Offentliggjort
07.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Banedanmark

Vindere

Delaftale om indkøb af ikke-skærmede sikringskabler

(22.06.2023)
NKT (Denmark) A/S
Toftegårdsvej 25
4550 Asnæs

Rammeaftale indeholdende 2 delaftaler om indkøb af signalkabler (sikringskabler og strækningskabler)


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Hilduberg Magnussen
E-mail: AHMG@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359586&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359586&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale indeholdende 2 delaftaler om indkøb af signalkabler (sikringskabler og strækningskabler)

Sagsnr.: 2023-7681
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31300000 Isolerede ledninger og kabler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Banedanmark udbyder rammeaftale der omfatter indkøb af Signalkabler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Delkontrakt 1 indeholder levering af i alt 11 forskellige typer ikke-skærmede sikringskabler. Delkontrakt 2 indeholder levering af i alt 3 forskellige typer kabel, indeholdende ikke-skærmet sikringskabel, skærmet sikringskabel og strækningskabel. Signalkablerne skal kunne leveres over hele landet og skal bruges til alle anlæg og strækninger, Banedanmark forvalter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale om indkøb af ikke-skærmede sikringskabler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321600 Skærmet kabel
31321700 Signalkabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder rammeaftale der omfatter indkøb af Signalkabler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Delkontrakt 1 indeholder levering af i alt 11 forskellige typer ikke-skærmede sikringskabler. Delkontrakt 2 indeholder levering af i alt 3 forskellige typer kabel, indeholdende ikke-skærmet sikringskabel, skærmet sikringskabel og strækningskabel. Signalkablerne skal kunne leveres over hele landet og skal bruges til alle anlæg og strækninger, Banedanmark forvalter.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for yderligere information om de af udbuddet omfattede ydelser. Der indgås 2 ikke-eksklusive delkontrakter med karakter af rammeaftale med en eller flere leverandører. Leverandør/leverandørerne garanteres ikke en minimumsomsætning. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige behov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalens delkontrakt kan forlænges med to (2) gange to (2) år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale om indkøb af ikke-skærmet sikringskabel, skærmet sikringskabel og strækningskabel

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31321600 Skærmet kabel
31321700 Signalkabler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder rammeaftale der omfatter indkøb af Signalkabler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. Delkontrakt 1 indeholder levering af i alt 11 forskellige typer ikke-skærmede sikringskabler. Delkontrakt 2 indeholder levering af i alt 3 forskellige typer kabel, indeholdende ikke-skærmet sikringskabel, skærmet sikringskabel og strækningskabel. Signalkablerne skal kunne leveres over hele landet og skal bruges til alle anlæg og strækninger, Banedanmark forvalter.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for yderligere information om de af udbuddet omfattede ydelser. Der indgås 2 ikke-eksklusive delkontrakter med karakter af rammeaftale med en eller flere leverandører. Leverandør/leverandørerne garanteres ikke en minimumsomsætning. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige behov på tidspunktet for offentliggørelse. Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 34 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalens delkontrakt kan forlænges med to (2) gange to (2) år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste tre (3) disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Se endvidere udbudsbetingelsernes punkt 4.5.

Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav:

• Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

• Omsætning i de tre (3) seneste disponible regnskabsår:

Fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf, eller erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre (3) seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv eller 0 (≥0).

• Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver i de seneste tre (3) disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 10 mio. DKK.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af Rammeaftalen kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 041-119355
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/05/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.Banedanmark skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en ansøger, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende: 1) ansøgers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler, 2) ansøgers i) konkurs, ii) insolvens, iii) tvangsakkord uden for konkurs, iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret, v) aktiver, der administreres af en kurator og vi) erhvervsvirksomheden er indstillet, 3) ansøgers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet, 4) ansøgers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller 5) ansøgers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt ansøger findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: Tilbud skal afgives på dansk eller engelsk.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen er 45 mio. DKK (Samlet for delkontrakt 1 og 2). Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug og estimat for fremtidige behov. Yderligere er prisvariationer på materialer, transport mm. på bedst mulig vis indregnet. Den maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen er 50 mio. DKK (Samlet for delkontrakt 1 og 2). Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi kan begrundes i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er udtryk for Banedanmarks skøn over det forventede træk over hele rammeaftalens løbetid. Den maksimale værdi udtrykker det højest mulige træk, Banedanmark kan foretage over rammeaftalens levetid.

I forbindelse med den anslåede værdi, skal der tages højde for Banedanmarks nuværende forventninger på sandsynligt fremtidigt træk, samt usikkerhedselementet ved at estimere varierende behov over en længere periode. Det bemærkes, at den anslåede værdi er estimeret og derved ikke garanterer tilbudsgiver et minimumsaftræk på rammeaftalen.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2023

Send til en kollega

0.046