23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 065-194970
Offentliggjort
31.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

Kontrakt vedrørende vask og leje af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, kantiner og sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

(07.07.2023)
Elis Danmark A/S
Tobaksvejen 22
2860 Søborg

Udbud af levering af vask og leje af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, kantiner og sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Dauding
E-mail: dmaha@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aarhus-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=138547
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering af vask og leje af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, kantiner og sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sagsnr.: 138547
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af en vask- og lejeordning af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, Kantiner og Sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). Herudover omfatter udbuddet tilslutning til et webbaseret IT-system til de beklædningsansvarlige i Aarhus Kommune til håndtering af beklædningsordningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000 Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af en vask- og lejeordning af beklædning til medarbejdere i Tandplejen, Kantiner og Sundhedspersonalet i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). Herudover omfatter udbuddet tilslutning til et webbaseret IT-system til de beklædningsansvarlige i Aarhus Kommune til håndtering af beklædningsordningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Implementeringsforløb / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Servicering af leverancen - understøttende funktioner / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder á to gange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste to afsluttede regnskabsår: - Årsomsætning - Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som i hvert af de seneste to afsluttede regnskabsår: Har en samlet årsomsætning på minimum 20.000.000 kr. og Har en positiv egenkapital

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: I ESPD angiver tre referencer for de betydeligste lignende leverancer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Med lignende leverancer forstås leverancer, som omfatter vask- og lejeordninger inkl. levering af beklædning til én eller flere medarbejdergrupper, omfattet af nærværende udbud, og hvor der er realiseret en omsætning på minimum 5 mio. kr. under den pågældende kontrakt/aftale. For hver reference angives i ESPD oplysninger om: Kunde Kontraktstart og evt. slutdato Beskrivelse af kontraktens ydelser Realiseret omsætning på den pågældende kontrakt/aftale

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:I ESPD angiver tre referencer for de betydeligste lignende leverancer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår krav om sociale klasuler samt krav til forsikring i kontrakten. 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/05/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes, at kontrakten genudbydes forud for kontraktens ophør. Tidspunktet afhænger af, hvorvidt kontraktforlængelserne udnyttes.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134a.Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 - 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund iht. udbudslovens §§ 135 - 136.Aarhus Kommune er desuden forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af følgende frivillige udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiver kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1.Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2.Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3.Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, nr. 4.Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, nr. 5.Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af kontrakten, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakten med. Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakten med, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.Serviceattesten kan kun indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheder eller ledelsespersoner er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for strafbare forhold, hvis de har givet samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter straffeattest. Vær derfor opmærksom på, at der aktivt skal gives dette samtykke i forbindelse med rekvirering af serviceattesten.Såfremt tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom:Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste to regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger. Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på. For tilbud afgivet af konsortier gælder at konsortiedeltagerne afgiver tilbud i fællesskab og hæfter solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil konsortiedeltagerne skulle udfylde og underskrive en konsortieerklæring fremsendt af Aarhus kommune, hvori konsortiets sammensætning samt hæftelse bekræftes. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, hæfter tilbudsgiver og de pågældende enheder solidarisk og direkte i forhold til Aarhus Kommune. I forbindelse med indhentning af dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD, vil den enkelte enhed, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på, skulle udfylde og underskrive en erklæring fremsendt af Aarhus kommune om, at enheden stiller sine ressourcer til rådighed i forbindelse med opgaven.Det bemærkes, at i forhold til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5) vedrørende anslået samlet værdi er beløbet inkl. et skønsmæssigt fastsat beløb for udvidelse af medarbejderstaben for Tandplejen.Det bemærkes, at i forhold til udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) vedrørende kontraktperiode er der anført 7 år, med udgangspunkt i en kontraktperiode på 6 år plus en implementeringsperiode. Såfremt implemteringsperioden er længere end 1 år, vil kontraktperioden ligeledes være længere.Følgende selvejende instituationer er omfattet af udbuddet:• Plejehjemmet Sct. Olaf, Hjulbjergvej 58, 8270 Højbjerg• Plejehjemmet Kløvervangen, Kløvervangen 31 8541 Skødstrup

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverensunderretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivetskalvære indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2023

Send til en kollega

0.046