23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 062-185388
Offentliggjort
28.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sorø Kommune

Levering af tøjvask til visiterede borgere 2023


Sorø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Annisette Jensen
E-mail: agamj@soroe.dk
Telefon: +45 21436136
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://soroe.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68177
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358558&B=SOROE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=358558&B=SOROE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af tøjvask til visiterede borgere 2023

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311000 Afhentning af vasketøj
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vaskeriydelser af tøj og linned til visiterede borgere i eget hjem samt borgere på plejecentre til Sorø Kommune. Ydelsen omfatter: Afhentning af snavset vasketøj, vask, tørring, sammenlægning og pakning af rent tøj, samt levering af rent tøj til borgeren.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 360 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Levering af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vaskeriydelser til visiterede borgere i eget hjem.

For at sikre borgerens frie valgmulighed på området,

ønsker Sorø Kommune at indgå aftale med to

leverandører.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 060 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten tildeles de to leverandører med den bedste pris, således at borgeren har mulighed for frit at vælge deres foretrukne leverandør (Lov om Social Service §83).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Levering af tøjvask til visiterede borgere på plejecentre

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sorø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vaskeriydelser til visiterede borgere på plejecentre.

Sorø Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør, da denne aftale ikke er omfattet af fritvalgsområdet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelsesgrunde Afsnit A”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelsesgrunde Afsnit B, C og D”):

1) Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller

arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1.

2) Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 2

3) Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning,

jf. udbudslovens § 137, stk. 3.

4) Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og

misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion,

jf. udbudslovens § 137, stk. 4.

5) Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens

beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige

fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have

væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af

minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt,

jf. udbudslovens § 137, stk. 5.

6) Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100.000 kr. til offentlige

myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i

henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er

etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 6.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

1) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt fratrukket immaterielle aktiver) på mindst 15 %.

2) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt fratrukket immaterielle aktiver) på mindst 15 %.

2) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1)Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference:

- Kundens navn

- Opgavens omfang

- Kontraktperiode

- Årlig kontraktværdi

2) Det er et mindstekrav, at ovennævnte referencer har en aftaleperiode, der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedr. en lignende leveringsaftale. En lignende leveringsaftale er enhver form for levering af vaskeordning for visiterede borgere i en kommune.

3) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være certificeret efter DS2451-8.

4) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være Svanemærket.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1)Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference:

- Kundens navn

- Opgavens omfang

- Kontraktperiode

- Årlig kontraktværdi

2) Det er et mindstekrav, at ovennævnte referencer har en aftaleperiode, der ligger inden for de seneste 3 kalenderår og at referencen vedr. en lignende leveringsaftale. En lignende leveringsaftale er enhver form for levering af vaskeordning for visiterede borgere i en kommune.

3) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være certificeret efter DS2451-8.

4) Tilbudsgivers vaskeri for tøjvask skal være Svanemærket.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/10/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/04/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddet skal være modtaget elektronisk i udbudssystemet inden den i tidsplanen angivne tilbudsfrist.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

01-04-2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

•Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

•Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. •Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

•Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

•Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2023

Send til en kollega

0.047