23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 048-140834
Offentliggjort
08.03.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

Forlængelse af aftale om anskaffelse af reservedele samt reparation af reservedele til forsvarets PMV M113

(08.03.2023)
Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft GmbH
Werftstrasse 24
24939 Flensburg

Forlængelse af aftale om anskaffelse af reservedele samt reparation af reservedele til forsvarets PMV M113


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bertelsen
E-mail: fmi-sd-alj15@mil.dk
Telefon: +45 72814252
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forlængelse af aftale om anskaffelse af reservedele samt reparation af reservedele til forsvarets PMV M113

Sagsnr.: 2022/08888
II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at forlænge tidligere indgået rammeaftale på reservedele til forsvarets PMV (APV) M113 frem til 1. januar 2024.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI ønsker at forlænge tidligere indgået rammeaftale på reservedele til forsvarets PMV (APV) M113 frem til 1. januar 2024. Reservedelene omfatter reservedele til vej- og person-/materielsikkerhed for APV M113.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI har behov for at forlænge rammeaftale med til Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft GmbH vedrørende indkøb af reservedele og reparation af reservedele til forsvarets PMV M113, frem til den 1. januar 2024. Rammeaftalen er indgået efter udsendelse af bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed, jf. bekendtgørelse 2014/S 033-053501. Rammeaftalen blev tildelt til Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft GmbH, jf. bekendtgørelse om indgået kontrakt 2016/S 002-001612. Nærværende bekendtgørelser med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed indrykkes, idet FMI har besluttet at foretage en forlængelse i den indgåede rammeaftale fra oprindeligt udløb og frem til den 1. januar 2024. Forlængelsen sker uden fornyet udbud. Dette begrundes bl.a. med, at FFG, som er den oprindelige udvikler og producent af bæltekøretøjerne, derved er den eneste leverandør der besidder den helt særlige og specifikke tekniske knowhow, der kan sikre levering af dokumentation, reservedele samt den vedligeholdelse mv., som er en nødvendig forudsætning for at opnå den operative nødvendige drift. FMI vurderer derfor, at betingelserne i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at forlænge rammeaftale med Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft GmbH. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort. På denne baggrund er det FMIs vurdering, at forlængelsen ikke udgør en ændring af grundlæggende element i rammeaftalen, og ændringen derfor kan foretages inden for de udbudsretlige rammer for ændringer af kontrakter.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 033-053501

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Forlængelse af aftale om anskaffelse af reservedele samt reparation af reservedele til forsvarets PMV M113

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/02/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft GmbH
CVR-nummer: DE811157649
Postadresse: Werftstrasse 24
By: Flensburg
NUTS-kode: DE Deutschland
Postnummer: 24939
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 125 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 125 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3). Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af forlængelsen af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi. Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af forlængelsen af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalender-dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2023

Send til en kollega

0.062