23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 030-086270
Offentliggjort
10.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Vindere

Service/revision af dampturbine inkl. generator

(02.06.2023)
Siemens Energy A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup

Service/revision af dampturbine inkl. generator


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Holler Pedersen
E-mail: cnp@siriusadvokater.dk
Telefon: +45 88888549
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.veks.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/436165
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352700&B=SIRIUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352700&B=SIRIUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Service/revision af dampturbine inkl. generator

Sagsnr.: 23171-0038
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

EU udbud for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (”VEKS”) vedrørende udførelse af Major Overhaul-vedligeholdsydelser for VEKS' dampturbine inkl. generator placeret hos Køge Kraftvarmeværk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42110000 Turbiner og motorer
42112100 Vanddampturbiner
42112400 Turbineudstyr
42113100 Dele til vanddampturbiner
51130000 Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (”VEKS”) udbyder en kontrakt om udførelse af service/revision af dampturbine inkl. generator placeret hos Køge Kraftvarmeværk. Turbinen og generatoren er bygget i 1997 og der foretages årligt mindre planlagte og havaribaserede vedligehold heraf. For at sikre en fortsat pålidelig, sikker og effektiv drift af turbinen og generatoren, skal der foretages et Major Overhaul, som er det største enkeltstående vedligehold, som udføres på turbiner. Ved nærværende udbud ønsker VEKS at få foretaget et Major Overhaul på både turbinedelen og generatordelen.

I grove træk udføres der følgende ved et Major Overhaul, for så vidt angår begge dele:

- Adskillelse af turbine, generator og hjælpeudstyr

- Evt. forsendelse af dele til værksted hos leverandør

- Gennemførsel af inspektion og foretagelse af tests i uren tilstand og herefter igen efter rengøring af dele

- Tilstandskontrol af turbinen i forhold til at kunne bestemme den fremtidige levetid

- Afbalancering af turbinerotor

- Skift af evt. slidte reservedele

- Evt. forsendelse af dele til Køge Kraftvarmeværk

- Samling af alle dele, foretagelse af relevante målinger og idriftsættelse

For en mere detaljeret beskrivelse af omfanget af de efterspurgte ydelser i dette udbud henvises der til udbudsmaterialets Bilag 1 "Behovsopgørelse".

For en detaljeret beskrivelse af betingelserne vedrørende nærværende udbud henvises der til udbudsbetingelserne, inklusiv bilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil ved vurderingen af hvilke ansøgere, som skal prækvalificeres, lægge vægt på følgende forhold vedrørende teknisk og faglig formåen, som indgår i vurderingen med samme vægt:

- I hvor høj grad referencerne er sammenlignelig med den udbudte kontrakt

- Referencernes størrelse, omfang og kompleksitet

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der henvises til bilag 1.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til bilag 1.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse kan kun ske elektronisk via det anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via systemet.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Yderligere oplysninger:

Der afholdes et besigtigelsesmøde den 14. februar 2023 kl. 13-14. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes interesserede senest den 10. februar 2023 kl. 17:00 tilmelde sig med angivelse af antal deltagere, navne og titler.

Ordregiver forventer at afholde forhandlingsmøderne på de dage, som er angivet i udbudsbetingelserne, afsnit 7. Formålet med forhandlingerne er at præcisere og forhandle de indledende tilbud, så de optimeres i forhold til Ordregivers behov. Endvidere er det formålet at forøge alle parters forståelse for den udbudte opgaves omfang, udfordringer og vilkår.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2023

Send til en kollega

0.047