23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 030-084321
Offentliggjort
10.02.2023
Udbudstype
Innovationspartnerskab

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Kurtzmann Hansen
E-mail: mikh@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348904&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348904&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten

Sagsnr.: 4025000
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34520000 Både
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til fem (5) motorredningsbåde (MRB), der kan foretage Search- and Rescue (SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark. MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed. En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34521000 Specialiserede både
34521400 Redningsbåde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til fem (5) motorredningsbåde (MRB), der kan foretage Search- and Rescue (SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark. MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed. En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 126
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgere sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer set i forhold til den kontrakt/de anskaffelser der er beskrevet i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4) ovenfor og Bilag A og A1, jf. nærmere afsnit III.1.3).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Når innovations- og udviklingsprocessen på højest 24 måneder er afsluttet, har FMI option på at købe den udviklede løsning. Købsoptionen kan udnyttes i en periode på 9 (ni) måneder efter afslutning af innovations- og udviklingsprocessen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten inddelses ikke i delkontrakter da en opdeling af kontrakten vil forhøje omkostningerne i udbudsprocessen uforholdsmæssigt. Den i pkt. II.1.3) korrekte kontrakttype er "tjenesteydelser". Det er ikke muligt at vælge de mest relevante CPV-koder når anskaffelsen er kategoriseret som kontrakttype "tjenesteydelser", hvorfor FMI har været nødsagidet til at angive kontrakttypen som "varer".

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen af ansøgere sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer set i forhold til kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4) og afsnit II.2.4) ovenfor og kontraktens Bilag A og A1.

Referencerne fremlægges ved at udfylde ESPD'et, del IV.C og eventuelt udbudsbetingelsernes Bilag 4, som er et tillæg til ESPD del IV.C. Ansøgeren opfordres til i videst muligt omfang at benytte udbudsbetingelsernes Bilag 4 til at fremlægge og dokumentere referencerne. I tilfælde af modstrid mellem angivelser i ESPD og udbudsbetingelsernes Bilag 4, har angivelser i ESPD forrang. Ansøgeren opfordres desuden til at være meget præcis vedrørende referencerne. Anfør gerne referencerne i udbudsbetingelsernes Bilag 4 i samme rækkefølge som i ESPD'et. Ansøgeren bærer selv risikoen for eventuelle tvetydigheder eller uklarheder.

FMI vil udvælge på referencer for (erfaring med) såvel 1) ”bygning af tilsvarende fartøjer” (vægtning 50 %) samt 2) ”design af tilsvarende fartøjer” (vægtning 50 %) i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

Ved vurderingen af referencernes relevans indgår arten og mængden af de tidligere leverancer.

FMI vil i forbindelse med designreferencer vurdere mængden på baggrund antallet af designede fartøjsklasser.

FMI vil i forbindelse med byggereferencer vurdere mængden på baggrund antallet af byggede individuelle fartøjer.

Såfremt der indleveres flere end 5 stk. designreferencer og mere end 5 stk. byggereferencer vil FMI alene vurdere på de 5 stk. mest relevante referencer i hver af de to kategorier. Yderligere referencer vil ikke blive taget i betragtning.

Ved tilsvarende fartøjer forstås de nedenfor anførte arter i prioriteret rækkefølge:

— Erfaring med motorredningsbåde, der er designet og dimensioneret efter Søfartsstyrelsens tidligere forskrift (Teknisk forskrift om Farvandsvæsenets kystredningsfartøjer – Bekendtgørelse nr. 9103 af 10. marts 2003)

— Erfaring med lignende fartøjstyper (SAR fartøjer)

— Erfaring med fartøjer, der er selvoprettende

— Erfaring med fartøjer, der er designet og dimensioneret til lignende klasseregler

— Erfaring med fartøjer af omtrent samme dimensioner (længde 17 - 24 meter)

— Erfaring med fartøjer, der er designet og dimensioneret efter ”Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.” eller andre Søfartsstyrelsens relevante regler.

Af hensyn til at sikre tilstrækkelig konkurrence er der ingen begrænsning på alderen af de fremsendte referencer, men nyere referencer vil blive vurderet bedre end ældre referencer.

Eventuelle tvetydigheder og/eller uklarheder i de indgivne oplysninger kan trække ned i evalueringen, når FMI skal udvælge det begrænsede antal ansøgere.

Se dokumentet ”Supplerende oplysninger” samt udbudsbetingelsernes Bilag 4 for yderligere information.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Hvis der sker forskudsbetaling, skal der stilles en anfordringsgaranti fra en anerkendt finansiel institution. Den finansielle institution skal godkendes af FMI.

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Kontrakten indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner; der henvises til bilag F og F.1 samt dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde i det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3), for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Innovationspartnerskab
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne udbudsprocedure sker i henhold til procedure for innovationspartnerskab, jf. § 73-79 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer – tilgængelig på www.retsinformation.dk).

Kontrakten indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå.

Ved ansøgning om prækvalifikation skal ansøger underskrive en egenerklæring om efterlevelse af arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner, jf. nærmere herom i dokumentet ”Supplerende oplysninger”.

Såfremt egenerklæringen ikke underskrives, vil ansøger ikke kunne komme i betragtning til Kontrakten, og vil blive udelukket fra udbudsprocessen.

FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i det digitale udbudssystem), der skal anvendes som erklæring. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt i det digitale udbudssystem, jf. Pkt. I.3.

Vedrørende pkt. II.2.7): Varigheden på 126 månender er den længest forventede samlede leveringstid for alle købsoptioner inkl. innovations- og udviklingsprocessen.

De ansøgere, der opfordres til at deltage i udbudsprocessen, modtager yderligere praktisk information vedrørende udbuddet i udbudsbetingelserne, herunder information om deltagelse i udbudsprocessen.

Ansøger skal sammen med ansøgningen indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ansøger, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig i det digitale udbudssystem. ESPD’et skal udfyldes og indgives via det digitale udbudssystem i overensstemmelse med de instrukser, der følger af udbudssystemet. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøger er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt i det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til dokumentet ”Supplerende oplysninger”, som er at finde i det digitale udbudssystem, jf. pkt. I.3).

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

Forhandlingsfasen forventes overordnet at forløbe som følger:

Efter modtagelse af de indledende tilbud vil der blive afholdt forhandlingsmøder med tilbudsgiverne.

Under forhandlingsforløbet kan tilbudsgiverne stille skriftlige spørgsmål om udbudsmaterialet og kontraktgen-standen.

Efter forhandlingerne kan FMI udsende et revideret udbudsmateriale med henblik på et yderligere indledende eller endeligt tilbud. Tilbudsgivere vil på samme tid blive informeret herom med opfordring til at afgive indledende eller endeligt tilbud.

Efter modtagelse af endelige tilbud foretager FMI tilbudsevaluering samt beslutning om tildeling af kontrakten.

Der henvises i øvrigt til den mere deltaljerede beskrivelse udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver gøres udtrykkeligt opmærksom på, at FMI forbeholder sig ret til at betragte et indledende tilbud som et endeligt tilbud samt at afslutte udbudsforretningen og tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud, dvs. uden at indgå i forhandlinger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundel-se for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og til-budsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsæt-tende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2023

Send til en kollega

0.047