23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 030-083737
Offentliggjort
10.02.2023
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

(13.06.2023)
ICM A/S
Kærvej 25
2970 Hørsholm

Indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC_GENUDBUD


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marina Floricikic
E-mail: mafl@a-r-c.dk
Telefon: +45 20370326
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f1febee1-c050-4437-9e4e-78e7d260424c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f1febee1-c050-4437-9e4e-78e7d260424c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f1febee1-c050-4437-9e4e-78e7d260424c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC_GENUDBUD

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35113000 Sikkerhedsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC_GENUDBUD.

De specificerede varer er listet op på baggrund af historiske data. De enkelte varenavne er et udtryk for den standard, der ønskes tilbudt. Varer af en dårligere standard vil ikke blive accepteret.

De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationerne for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

ARC gør opmærksom på, at enhedsprisen jf. Tilbudslisten skal angives ud fra den angivne enhed i kolonne E. Er enheden angivet som pakke, SKAL enhedsprisen angives pr. pakke og IKKE pr. styk - og omvendt. Pakkens indhold herunder stykantal er fx angivet som (XX stk.).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6 og Kraftværksvej 25-27, 2300 København S, ARCs genbrugspladser beliggende i København, Frederiksberg. Hvidovre, Dragør/Tårnby samt Affaldsindsamling i København og Tårnby/Dragør.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af sikkerhedsudstyr og værnemidler til ARC_GENUDBUD.

De specificerede varer er listet op på baggrund af historiske data. De enkelte varenavne er et udtryk for den standard, der ønskes tilbudt. Varer af en dårligere standard vil ikke blive accepteret.

De i Udbudsmaterialet angivne mængder er ARCs årlige estimerede mængder i kontraktperioden.

Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationerne for en uddybning af kravene til den udbudte opgave.

ARC gør opmærksom på, at enhedsprisen jf. Tilbudslisten skal angives ud fra den angivne enhed i kolonne E. Er enheden angivet som pakke, SKAL enhedsprisen angives pr. pakke og IKKE pr. styk - og omvendt. Pakkens indhold herunder stykantal er fx angivet som (XX stk.)

ARC har valgt at udbyde opgaven som et udbud med forhandling, idet det er ARCs vurdering på baggrund af genudbud af opgaven. Det for sikring af korrekt modtaget tilbud,

idet der kan være behov for gennemgang heraf samt indhentning af supplerende oplysninger. ARC vil sikre en ligestillet vurdering af de tilbudte varer og priser samt undgå

uhensigtsmæssige fejl og misforståelser i forbindelse med afgivelse og evaluering af tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beredskabsplan, Varesortiment og vareprøver samt Serviceorganisation / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 4 x 12 måneder til en samlet varighed af kontrakten på op til 8 år.

En eventuel forlængelse af kontrakten sker på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

ARC påregner at prækvalificere 3-5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

ARC vil foretage en egnethedsudvælgelse ud fra krav til soliditetsgrad på minimum 10 % i min. 2 af de 3 seneste reviderede regnskabsår, dokumentation for Ansøgers gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på min. 5 mio. kr. pr. skade samt dokumentation af Ansøgers kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensyntagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at:

• Ansøger har en soliditetsgrad på minimum 10 % i min. 2 af de 3 seneste reviderede regnskabsår

• Ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på min. 5 mio. kr. pr. skade.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til Ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet:

• At Ansøger har haft en soliditetsgrad på minimum 10 % i min. 2 af de 3 seneste reviderede regnskabsår

• At Ansøger har har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum pr. år på min. 5 mio. kr. pr. skade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Ansøger skal derfor oplyse følgende om teknisk og faglige formåen:

• Oplysning om Ansøgers kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til Ansøgers tekniske og faglige kapacitet:

• At Ansøger har et kvalitetssikringssystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal opfylde og overholde vilkårene i ARCs CSR-dokumenter (CSR-Leverandørklausul (Code of Conduct) og CSR-Selvevalueringsskema).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, forbeholder ARC sig ret til at anmode de ansøgere, som ARC forventer at prækvalificere, om at fremlægge endelig dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse.

Såfremt ARC ikke indhenter endelig dokumentation i forbindelse med prækvalifikationen, vil denne blive indhentet forud for tildeling af Kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes punkt 11.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt .

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2023

Send til en kollega

0.051