23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 226-651168
Offentliggjort
23.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Norddjurs Kommune

Vindere

Udbud på levering af dokningsarbejde på Færgen M/F Anholt

(17.02.2023)
Grenaa Skibsværft A/S
Nordhavnsvej 11-12
8500 Grenaa

Udbud på levering af dokningsarbejde på Færgen M/F Anholt


Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346712&B=NORDDJURS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=346712&B=NORDDJURS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af dokningsarbejde på Færgen M/F Anholt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af dokningsarbejde på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune.

Dokningen skal udføres i perioden fra den 17. april 2023 kl. 15.00 til den 23. april 2023 kl. 10.00 inkl. forlægningstid til og fra værft. For nærmere beskrivelse henvises til kontrakten.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015 , med senere ændringer hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50241100 Reparation af skibe
50241200 Reparation af færger
50244000 Istandsættelse af skibe eller både
50245000 Modernisering af skibe
50246100 Tørdokning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Arbejderne udføres hos leverandøren

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af dokningsarbejde på Færgen M/F Anholt til Norddjurs Kommune.

Dokningen skal udføres i perioden fra den 17. april 2023 kl. 15.00 til den 23. april 2023 kl. 10.00 inkl. forlægningstid til og fra værft. For nærmere beskrivelse henvises til kontrakten.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015, med senere ændringer hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/04/2023
Slut: 23/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Norddjurs Kommune har mulighed for at tilvælge visse arbejder, som herefter skal udføres af leverandøren som en del af hovedopgaven. Optionerne fremgår af Bilag 2 - Kravspecifikationen. For yderligere henvises til kontraktens pkt. 5.4

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne samt de estimerede ydelser i bilag 3 - Tilbudlisten er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal oplyse sin samlede omsætning i det seneste afsluttede årsregnskab.

- Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på 2 mio. kr.

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ved afslutningen af det seneste regnskabsår havde en egenkapital på 500.000 kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er krav til referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan anføre minimum 3 reference inden for de seneste 3 år, hvor tilbudsgiver har foretaget dokning af et maritimt fartøj med en størrelse på minimum 1000 bruttoregisterton.

Tilbudsgiver skal beskrive leverancerne, angive størrelserne på fartøjet samt navn og telefonnummer på modtager hos den ordregivende myndighed.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Færgen M/F Anholt er kun godkendt til at sejle i dansk farvand, hvorfor færgen ikke kan sejle i internationalt farvand.

- Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. kontraktens pkt.15.1

- Leverandøren skal tegne og opretholde branchesædvanlige forsikringer, herunder en pro-duktansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring på et niveau, der er i overensstemmelse med god branchepraksis, dog minimum 5 mio. kr. pr. år. som sikrer dækning af personskade og tingsskade forårsaget under udførelse af Kontrakten.

- Leverandøren skal yderligere tegne og opretholde en værftansvarsforsikring på sædvanlige vilkår med en dækningssum på minimum 35 mio. kr.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 210-602643
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/12/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelses-grunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPD’ets afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPD’ets afsnit: ”Udelukkelse”):

- Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

- Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

- Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af aftale, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelses-grunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

Til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen vil årsregnskab eller lign. være tilstrækkelig dokumentation.

Vindende tilbudsgiver skal underskrive en erklæring vedrørende restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Vedlagt udbudsmaterialet som bilag 5.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/11/2022

Send til en kollega

0.062