23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 187-529396
Offentliggjort
28.09.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Vindere

(28.09.2022)
Pro-Safe A/S
Korsør

Indkøb af "Rigid Hull Inflatable Boats Small” (RHIBS) og ”Rigid Hull Inflatable Boats Large” (RHIBL)


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Nielsen
E-mail: fmi-sd-aam08@mil.dk
Telefon: +45 30367876
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af "Rigid Hull Inflatable Boats Small” (RHIBS) og ”Rigid Hull Inflatable Boats Large” (RHIBL)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34522450 Oppustelige fartøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indgåelse af rammeaftale på indkøb af RHIBS og RHIBL. RHIBS og RHIBL er oppustelige gummibåde som er en del af kapaciteten på Søværnets skibe. Gummibådene bruges bl.a. til fiskeriinspektion og til assistance til andre skibe i forbindelse med redningsaktioner.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34520000 Både
34521000 Specialiserede både
34521400 Redningsbåde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af rammeaftale på indkøb af RHIBS og RHIBL. RHIBS og RHIBL er oppustelige gummibåde som er en del af kapaciteten på Søværnets skibe. Bådene bruges bl.a. til fiskeriinspektion og til assistance til andre skibe i forbindelse med redningsaktioner, og bådene er derudover en del af skibenes redningskapacitet. De både som skal købes på rammeaftalen, er identiske med de både Søværnet bruger i dag.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

FMI ønsker indtil der er indgået en ny rammeaftale på baggrund af et EU- udbud, i den mellemliggende periode, at indgå en rammeaftale med Pro-Safe A/S om anskaffelse af ”Rigid Hull Inflatable Boats Small” og ”Rigid Hull Inflatable Boats Large”.

FMI har, for at sikre operativ drift, brug for at kunne anskaffe nye både i tilfælde af større havarier eller ændrede/øgede behov, uden at skulle afvente indgåelse af en ny kontrakt på baggrund af et udbud. Der er tale om anskaffelse af præcist de samme både, som allerede er i brug hos Søværnet fra den tidligere leverandør af bådene, Pro-Safe A/S.

Det er vigtigt, at det installerede udstyr i bådene, er identisk og installeret efter producenternes anvisninger på bådene for at sikre fuldt interoperabilitet imellem Søværnets skibe.

Det er endvidere essentielt, at alle bådene er ens i forhold til opbygning og betjening, så der er fuld interoperabilitet med samtlige skibe og mandskab i forhold til indøvede beredskaber (undsætning og betjening af udstyr m.v.). Bådene indgår bl.a. som en del af det sikkerhedsmæssige beredskab ombord på Søværnets

skibe, hvorfor dette må anses som værende et sagligt sikkerhedshensyn for de personer, som skal navigere bådene.

Når en båd skal repareres, bliver den afløst af en anden båd, mens reparationen pågår. Bådene cirkulerer således rundt på forskellige skibe. Det er derfor essentielt, at alle bådene har nøjagtigt de samme mål, så de alle kan passe helt præcist ind på skibene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

FMI agter på denne baggrund at indgå rammeaftale med Pro-Safe. Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/09/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Pro-Safe A/S
CVR-nummer: 25 66 22 02
By: Korsør
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele rammeaftalen direkte og ikke datoen for rammeaftalens indgåelse. Rammeaftalen vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalender-dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har ind-gået en rammeaftale] uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen inde-holder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 ka-lenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal kla-geren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2022

Send til en kollega

0.047