23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 156-447293
Offentliggjort
16.08.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Bjerring Birkebæk
E-mail: FMI-SD-CHALJ@mil.dk
Telefon: +45 72814267
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34520000 Både
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til fem (5) motorredningsbåde (MRB), der kan foretage Search- and Rescue

(SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark.

MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed.

En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en bådkonstruktion, der ikke findes på markedet i dag, og FMI har forudset, at det er nødvendigt at anvende såvel nye som innovative konstruktionsløsninger. FMI ønsker derfor at indgå et Innovationspartnerskab med én enkelt leverandør, der er i stand til at udvikle den nye, innovative konstruktion og bygge fartøjerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34521000 Specialiserede både
34521400 Redningsbåde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Innovationspartnerskabet består som noget særligt af et innovationsforløb (en Innovations- og Udviklingsproces), hvor leverandøren sammen med FMI udvikler og afgrænser en ny type fartøjskonstruktion, der inkorporerer alle driftsmæssige krav til et dansk SAR-fartøj. Herefter kan FMI indkøbe op til fem (5) eksemplarer af det udviklede fartø.

MRB’erne skal have fremragende sødygtighed, så det er muligt at bruge bådene i al slags vejr. Samtidig skal fartøjerne kunne fungere som en stabil platform for mandskabet, især ved redning af personer fra vandet.

Eftersom disse MRB-fartøjer er underlagt en lang række regler, og da en undersøgelse af markedet ikke har afdækket nogen eksisterende fartøjer, der kan opfylde alle disse regler, vil innovations – og udviklingsprocessen for de nye motorredningsbåde naturligvis være krævende. Kravet om, at fartøjerne skal være selvoprettende fra enhver krængningsvinkel er ikke ualmindeligt for MRB- fartøjer. De danske regler kræver dog også, at dette skal opnås uanset at fartøjet har delvist vandfyldte rum.

En anden faktor, der vil være en udfordring, er kravet om relativt hurtige fartøjer (25 knob) samtidig med, at bådene skal være udstyret med kran, bugserspil osv. I den forbindelse betyder større vægt/deplacement større hovedmotorer for at kunne leve op til hastighedskravet. Hastighedskravet udfordres desuden af store krav til styrken for fartøjets konstruktion.

Som følge af dette er der behov for innovative løsninger hvad angår placering af rum og opdrift samt optimering af sødygtigheden samtidig med, at båden skal kunne fungere som en stabil platform. Disse forhold skal kombineres i et relativt lille fartøj på højst 24 meter. Der er adskillige parametre, som skal justeres samtidig med, at effekten og indvirkningen af de forskellige parametre overvåges nøje. Målet er at udvikle en bådkonstruktion, der ikke kun opfylder nogle af kravene, men faktisk opfylder samtlige krav.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Innovationsparojektforslag / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Når Innovations- og Udviklingsprocessen på højest 24 måneder er afsluttet, har FMI option på at købe den udviklede løsning. Købsoptionen kan udnyttes i en periode på 9 (ni) måneder efter afslutning af Innovations- og Udviklingsprocessen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten inddelses ikke i delkontrakter eftersom en opdeling af kontrakten vil øge omkostningerne til udbudsproceduren unødigt. Den i pkt. II.1.3) korrekte kontrakttype er "tjenesteydelser". Det er ikke muligt at vælge de mest relevante CPV-koder når anskaffelsen er kategoriseret som kontrakttype "tjenesteydelser", hvorfor FMI har været nødsagidet til at angive kontrakttypen som "varer".

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Innovationspartnerskab
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 185-445932
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Begrundelsen for annullationen er, at FMI i forbindelse med evalueringerne har konstateret flere fejl og uklarheder i alle de indkommende tilbud. Siden årsskiftet er der yderligere sket en stor prisudvikling på markedet, og FMI har et ønske om, at tilbudsgiverne får mulighed for at justere deres priser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefri-ster:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Ti-dende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendt-gørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgi-vere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. [kun relevant for udbud omfattet af udbudsloven]

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregive-ren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2022

Send til en kollega

0.078