23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 109-307317
Offentliggjort
08.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

50.62 Lyskilder

(02.06.2023)
DBS lys A/S
Ejby Industrivej 68
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(28.06.2022)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 04-07-2022
Time: 13:00
Læses:
Dato: 08-07-2022
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 04-07-2022
Time: 13:01
Læses:
Dato: 08-07-2022
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
På baggrund af de indkomne spørgsmål har SKI valgt at uploade en opdaterede udgave af Bilag C (tilbudslisten). SKI har valgt at forlænge tilbudsfristen således, at tilbudsgiverne har rigeligt med tid til at sætte sig ind i de opdaterede krav. Et konditionsmæssigt tilbud kan både afgives i den oprindelige og den nye version (version 1.1) af Bilag C (tilbudslisten).

50.62 Lyskilder


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Montagehallen, Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Sand
E-mail: disa@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ff16ef4-229b-436d-bde5-7c1b8b8bba15/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ff16ef4-229b-436d-bde5-7c1b8b8bba15/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ff16ef4-229b-436d-bde5-7c1b8b8bba15/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

50.62 Lyskilder

Sagsnr.: 50.62
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31000000 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder rammeaftale 50.62 Lyskilder.

Rammeaftalens sortiment er underopdelt i to hovedsortimenter: 1) Lyskilder, 2) El-tilbehør.

Rammeaftalen er en fælles offentlig forpligtende aftale. Det betyder, at visse dele af rammeaftalens sortiment (sortimentet for Lyskilder) er forpligtende at aftage for de kunder, der vælger at tilslutte sig rammeaftalen. Det er beskrevet i bilag A og A.1 hvilke kunder, der er forpligtet til at anvende rammeaftalen, og hvilke kunder der har ret men ikke pligt til at anvende rammeaftalen. Rammeaftalens produkter skal bestilles hovedsageligt via E-katalog til levering i hele Danmark.

Udbudsmaterialet kan tilgås via linket i punkt I.3).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 53 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000 Belysningsudstyr og elektriske lamper
31300000 Isolerede ledninger og kabler
31340000 Kabeltilbehør, isoleret
31510000 Elektriske glødelamper
31520000 Lampe- og lampefittings
31530000 Dele til lamper og belysningsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens sortiment omfatter følgende produktgrupper for lyskilder: 1) El pærer, 2) Spots, 3) Lysrør – lige, 4) Kompaktrør, 5) Special lysrør: cirkulære, 2D, u-rør.

Rammeaftalens sortiment omfatter følgende produktgrupper for El-tilbehør: 1) Kabelclips, 2) Kabelbindere, 3) Kabelkanaler, 4) Baldakiner, 5) Pendelophæng, 6) Roset, 7) Fatninger og tilbehør hertil, 8) Mellemled, 9) Forlængerledninger, 10) Stikdåser, 11) Kabeltromler, 12) Samlemuffer, 13) Neozed sikring, 14) Sikringsskuffer, 15) Startere, 16) Stikpropper, 17) Rammer, 18) Tangenter, 19) Afdækning, 20) Underlag.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering af sortimentet for Lyskilder / Vægtning: 78 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris evaluering for sortimentet af El-tilbehør / Vægtning: 22 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 53 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Den samlede maksimale varighed af rammeaftalen er således 48 måneder.

Rammeaftalen forlænges uden varsel, jf. betingelserne i Rammeaftalens punkt 18.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ingen krav

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal - for at blive erklæret egnet - opfylde følgende krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en egenkapital på minimum DKK 5 mio.

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 20 %.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens egenkapital som summen af egenkapital i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes egenkapital på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B.

Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår, eller

• En erklæring om, at den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad og egenkapital er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ingen egnethedskrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”), fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul. Tilbudsgiver skal, forud for tildeling af rammeaftalen, erklære at denne opfylder artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 ændret ved forordning (EU) 2022/576.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 031-078719
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

• Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Oplysninger herom angives i ESPD-formularens Del III, afsnit A, B og C. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at endelig dokumentation vedr. udelukkelsesgrundene skal afleveres for tilbudsgiver, alle deltagere i en sammenslutning (fx alle konsortiedeltagere) og støttende virksomheder, og at ingen af disse må være omfattet af udelukkelsesgrundene. SKI tager forbehold for at iværksætte en procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), hvis det er relevant.

Ad II.1.5): Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i punkt II.1.5). Den er baseret på:

• Omsætning og omsætningsudvikling for den tidligere rammeaftale 50.62 Værktøj, befæstelse, vvs og lyskilder – Delaftale 2 Lyskilder (2018).

• Hvilke kunder der kan anvendes aftalen, hvilke kunder der har forpligtet sig til at anvende aftalen, samt hvilke kunder der har mulighed for at forpligte sig efterfølgende.

• At det er forpligtende for kunderne at bruge aftalen for sortimentet for lyskilder og frivillig for sortimentet for el-tilbehør.

• Kundernes estimater af det kommende forbrug på aftalen og i hvilken grad disse vurderes retvisende.

• Markedskendskab samt forventninger til udviklingen på indkøbsområdet (prisudvikling).

Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 148 mio. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem rammeaftalens anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold:

• At de indmeldte volumener/estimater realiseres fuldt ud.

• Ikke-statslige og ikke-kommunale kunder kan, afhængig af kundetypen, enten anvende aftale frivilligt eller er forpligtet til at anvende aftalen, hvis de aktiverer denne forpligtelse. Såfremt denne kundegruppe anvender aftalen til deres indkøb af lyskilder og el-tilbehør, vil dette udvide aftalens omsætning betydeligt.

• Der er tilføjet et frivilligt sortiment af el-tilbehør. Dette giver kunderne mulighed for at pulje mere af deres indkøb på aftalen og derved øge den samlede omsætning på aftalen.

• Kunderne skal i stigende grad efterleve grønne krav i forbindelse med indkøb af lyskilder, og da aftalen i vid udstrækning håndterer disse krav, kan det medvirke, at flere vil benytte aftalen, for at lette deres indkøbsproces.

• Det globale marked er præget af usikkerhed som bl.a. påvirker forsyningssikkerheden og kan resultere i prisstigninger. I øjeblikket er inflationen relativ høj uden udsigt til at aftage. Da aftalen indeholder en prisregulering af et nettoprisindeks, kan den høje inflation også påvirke aftalens omsætning.

Skønnet af rammeaftalens anslåede værdi og rammeaftalens maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2022

Send til en kollega

0.047