23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-296364
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejdirektoratet

Vindere

Levering af styreapparater til trafiksignalanlæg

(27.10.2023)
ATKI A/S
Transportbuen 9
4700 Næstved

Levering af styreapparater til trafiksignalanlæg

(27.10.2023)
Swarco Danmark A/S
Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde

STYR-E22 Rammeaftale - Levering af styreapparater til trafiksignalanlæg


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Lyster
E-mail: ruly@vd.dk
Telefon: +45 72443659
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nltaqmlsgy
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

STYR-E22 Rammeaftale - Levering af styreapparater til trafiksignalanlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34990000 Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen består af følgende tre hovedelementer:

1. Levering af styreapparater til trafiksignalanlæg

2. Levering af detekterings- og lydsignaludstyr, samt

3. Installation, drift og vedligehold af styreapparater samt detekterings- og lydsignaludstyr, herunder tillige:

* Levering af reservedele,

* Overdragelse af drifts- og vedligeholdsopgaven, inklusive oplæring, og

* Hotline service efter endt drifts- og vedligeholdsperiode

--

To leverandører vil blive inkluderet i rammeaftalen.

--

Vejdirektoratet vil i aftalens løbetid foretage direkte tildeling af de konkrete bestillinger for levering af styreapparater (bestillinger) i forholdet 2:1, således at Vejdirektoratet vil indkøbe ydelser hos Leverandør 1 svarende til den dobbelte værdi af ydelser indkøbt hos Leverandør 2.

--

Se yderligere detaljer under Del II.2.4.) og Del IV.1.3).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 87 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31200000 Elektriske fordelings- og styreapparater
31230000 Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
31620000 Signalapparater, akustiske eller visuelle
31642000 Elektronisk detekteringsapparatur
31711500 Dele til elektroniske enheder
32352100 Dele til radio- og radarudstyr
32352200 Reservedele og tilbehør til radar
34923000 Udstyr til vejtrafikregulering
34970000 Trafikovervågningssystem
34972000 System til måling af trafikstrømmen
34996100 Trafiksignaler
35121900 Radardetektorer
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45262000 Specialiserede bygge- og anlægsarbejder, undtagen tagarbejder
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50232200 Vedligeholdelse af trafikfyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen for levering af styreapparater til trafiksignalanlæg indgår som del af et større transformationsprojekt på Vejdirektoratets (VD) signalområde kaldet ”Fremtidens Trafiksignaler i VD”.

-

Projektet har blandt andet til formål at optimere den samlede økonomi for VD’s signaludstyr, forbedre trafikafviklingen, samt forberede signalsystemet til fremtiden i forhold til ny IT-arkitektur og bedre IT-sikkerhed mv., ligesom det er et centralt element i den nye strategi, at VD skal være uafhængige af de oprindelige leverandører i forhold til drift og vedligehold af signaludstyret.

-

Som led heri har projektet udpeget følgende tre ønskede hovedgevinster:

* Sikre bedre kvalitet og reduktion af implementeringstid ved programmeringer

* Forbedrede arbejdsgange og funktionalitet ved styring og overvågning

* Reduktion af tidsforbrug til styring og overvågning

-

Mere konkret betyder det, at nye styreapparater skal kunne afvikle programkode fra programmet LISA, ligesom der stilles krav om OCIT-kommunikation, så eksisterende overvågningssystemer kan udfases med henblik på at sikre en ensartet overvågning og styring af alle trafiksignalanlæg.

-

VD har på denne baggrund valgt at opdele indkøb på signalområdet mere end tidligere, således at der fremover vil være:

* En kontrakt for levering af nyt OCIT-baseret SCADA-system,

* En rammeaftale for levering af styreapparater til trafiksignalanlæg, og herunder detekterings- og lydsignaludstyr

* Særskilt håndtering af programmering (fremover i LISA), samt

* Særskilt håndtering af netværksinfrastruktur, inklusive modems til styreapparaterne

De sidste to ydelser har hidtil været en del af selve VD’s styreapparatsindkøb, men fremover vil de blive leveret som bygherreleverancer. Endelig vil også håndtering af drift og vedligehold af signaludstyret overgå til en særskilt kontrakt, når nærværende rammeaftale, inklusive drifts- og vedligeholdsperiode, udløber.

-

Rammeaftalen består af de tre hovedelementer angivet i Del II.1.4). Hovedformålet med aftalen er at sikre levering af styreapparater til VD’s trafiksignalanlæg. I tilknytning hertil skal leverandøren ligeledes levere detekterings- og lydsignaludstyr til de leverede styreapparater, samt reservedele til drift og vedligehold.

-

Leverancen af detekteringsudstyr omfatter alene typen Above Ground Detection (AGD)-udstyr. Lydsignaludstyr omfatter en kombineret enhed med trykknapper for fodgængere (”kombitryk”).

-

Alt udstyr leveret i henhold til rammeaftalen (styreapparater, detekteringsudstyr, lydsignaludstyr og/eller reservedele) skal tilknyttes trafiksignalanlæg, der ejes af VD og forvaltes af VD eller af en kommune efter en særlig aftale.

-

Dernæst skal leverandøren sikre installation af alt leveret udstyr samt drift og vedligehold af såvel leveret udstyr som af eksisterende detekterings- og lydsignaludstyr, der skal tilsluttes de styreapparater, som leveres af leverandøren.

-

Endelig skal leverandøren oplære ressourcer fra en af Vejdirektoratet udpeget tredjepart og/eller interne ressourcer fra Vejdirektoratet i drift og vedligehold af alt udstyr leveret i henhold til rammeaftalen, samt lever en Hotline service efter endt drifts- og vedligeholdsperiode, som den udpegede tredjepart og/eller Vejdirektoratet kan benytte for at få assistance til at løse tekniske udfordringer i forbindelse med drifts- og vedligeholdsopgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen til indkøb af udstyr løber i 24 mdr.

Rammeaftalen kan forlænges 2 (to) gange á op til 12 mdr. varighed på uændrede vilkår, så rammeaftalen kan løbe op til i alt 4 (fire) år.

Drift og vedligehold af udstyr købt på rammeaftalen løber frem til 31. december 2027. Drift og vedligehold kan forlænges med op til 5 (fem) år.

Se tillige Del VI.3) Yderligere oplysninger, punkt K).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen har 6 (seks) optioner:

Option 1: Levering af testmiljø

Leverandøren skal levere et testmiljø til Vejdirektoratet i henhold til specifikationerne angivet i dokumentet ”Særlig arbejdsbeskrivelse for Installation, drift og vedligehold (IDV)”

-----

Option 2: Web interface / Application Programming Interface (API)

Leverandøren skal levere en mulighed for fjernadgang til styreapparatet via et web interface eller Application Programming Interface (API) i henhold til OR-krav angivet i dokumentet ”Requirement Specification for Traffic Signal Controllers (RS)” og med leverandørens tilhørende konfigurationsmuligheder, som ikke er indeholdt i OCIT-O kommunikationen.

-----

Option 3: Simuleringsværktøj

Leverandøren skal levere et simuleringsværktøj til test af kompilerede LISA-signalprogrammer i styreapparatet i henhold til OR-krav angivet i RS.

----

Option 4: Forlængelse 1

Rammeaftalen kan forlænges med op til 12 måneder. Option 1 omfatter forlængelse af muligheden for:

1. Indkøb af styreapparater

2. Indkøb af detekterings- og lydsignaludstyr

Rammeaftalens samlede aftalegrundlag, inklusive leverandørens tilbudte priser (indeksreguleret jf. SB), er gældende uforandret for optionen.

---

Option 5: Forlængelse 2

Rammeaftalen kan forlænges med op til 12 måneder. Option 2 omfatter forlængelse af muligheden for:

1. Indkøb af styreapparater

2. Indkøb af detekterings- og lydsignaludstyr

Rammeaftalens samlede aftalegrundlag, inklusive leverandørens tilbudte priser (indeksreguleret jf. SB), er gældende uforandret for optionen.

---

Option 6: Forlængelse 3 (IDV)

Rammeaftalens installations-, drifts- og vedligeholdselement kan forlænges med op til 5 (fem) år gældende fra og med 01. januar 2028.

Rammeaftalens samlede aftalegrundlag, inklusive leverandørens tilbudte priser (indeksreguleret jf. SB), er gældende uforandret for optionen. Se dog TAG, punkt 5.1 ”Løbende drift og vedligeholdelse i fast pris”.

---

Optionerne er nærmere beskrevet i dokumentet ”Rammeaftale – Udkast, Levering af styreapparater til trafiksignalanlæg”, punkt 2.1 ”Optioner”.

Det fremgår af rammeaftalen, hvornår optionerne senest kan tiltrædes af ordregiver.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad II.1.5)

”Anslået samlet værdi” er udtryk for et skøn.

Rammeaftalen er ikke-eksklusiv, og uden et garanteret minimumstræk. Dele af aftalens ydelser honoreres efter medgået tid, fx reparationer efter uforudsete hændelser.

Den oplyste anslåede værdi er derfor et skøn, da den afhænger dels af det faktiske træk på aftalen og dels omfanget af fx uforudset hændelse.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ikke relevant.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens omsætning for det seneste regnskabsår i "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD).

Den påtænkte vinder af udbuddet skal inden tildeling, som dokumentation for omsætning fremsende kopi af årsregnskab eller revisorpåtegnet oplysning om årsomsætning:

*Erklæring om virksomhedens samlede omsætning for seneste årsregnskab, afhængig af, hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

--

* Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ESPD og efterfølgende dokumentation for oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

--

* Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal ESPD og efterfølgende dokumentation for oplysningerne ligeledes afgives for hver af disse enheder.

--

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

--

Minimumskrav til egnethed: Omsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 10 mio. DKK.

--

Ved tilbud fra konsortier (sammenslutninger) skal summen af virksomhedernes omsætning opfylde minimumskravet. Virksomhederne skal hæfte solidarisk for aftalens gennemførelse.

--

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen skal summen af tilbudsgivers og den(de) støttende enhed(er)s omsætning opfylde minimumskravet til egnethed. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for aftalens gennemførelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet inde for de seneste tre år. ESPD skal indeholde:

1) En referenceliste der dokumenterer minimumskravene angivet i punkt A. nedenfor. Referencelisten skal for hver reference indeholde referenceprojektets:

1a) Titel/beskrivelse

1b) Udførelsesperiode

1c) Antal styreapparater til trafiksignalanlæg, der er leveret, installeret og idriftsat

1d) Kundens navn, samt eventuelt kontaktdetaljer til denne

---

2) En referenceliste der dokumenterer minimumskravene angivet i punkt B. nedenfor. Referencelisten skal for hver reference indeholde referenceprojektets:

2a) Titel/beskrivelse

2b) Udførelsesperiode

2c) Antal styreapparater til trafiksignalanlæg, som tilbudsgiver har udført løbende drift og vedligehold af

2d) Kundens navn, samt eventuelt kontaktdetaljer til denne

---

3) En referenceliste som angiver, hvilke minimum tre og højst fem referencer der dokumenterer minimumskravene i punkt C. nedenfor. Referencelisten skal for hver reference indeholde,

3a) Titel/beskrivelse

3b) Udførelsesperiode

3c) Kundens navn, samt eventuelt kontaktdetaljer til denne

---

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordet "muligvis" er en fejl i EU-skabelon.

--

A.

Tilbudsgiver skal dokumentere at have leveret, installeret og idriftsat mindst 30 (tredive) styreapparater til trafikstyrede trafiksignalanlæg per år i gennemsnit over de seneste tre år.

--

B.

B.1.Tilbudsgiver skal dokumentere at have udført løbende drift og vedligehold af samlet mindst 30 (tredive) styreapparater til trafikstyrede trafiksignalanlæg inden for de seneste 3 (tre) år.

B.2 Hver enkelt aftale om drift og vedligehold skal have haft en løbetid på minimum 12 måneder inden 30. maj 2022.

--

C.

Tilbudsgiver skal have minimum 3 (tre) referencer, der dokumenterer, at tilbudsgiver har leveret, installeret og idriftsat ”object tracking” (objektfølgende) radardetekteringsudstyr til trafiksignalanlæg inden for de seneste 3 (tre) år.

For punkt C. ønskes der højst 5 (fem) referencer i alt. Afleveres mere end 5 (fem) referencer vil ordregiver alene se på de 5 (fem) første referencer.

--

Ved tilbud fra konsortier (sammenslutninger) skal alle virksomhederne alle aflevere ESPD. Minimumskravene i punkt A.-C. skal opfyldes af virksomhederne tilsammen, og virksomhederne skal til punkt C. aflevere minimum tre og højst fem referencer I ALT.

---

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som aftalen omfatter, skal de konkrete dele af arbejderne under aftalen udføres af den enhed, som tilbudsgiveren baserer sit tilbuds på. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheder, skal tilbudsgiver og den(de) støttende enhed(er) alle afleverer ESPD. Minimumskravene i punkt A.-C. skal dog opfyldes for tilbudsgiver og den(de) støttende enhed(er) tilsammen. Krav til antallet af referencer i punkt C. (minimum tre og højst fem) gælder for tilbudsgiver og den(de) støttende enhed(er) I ALT.

--

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravene.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles følgende kontraktmæssige krav:

* I henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014

* Leverandøren skal overholde EU’s og nationale sanktioner, jf. tillige rammeaftalen, punkt 12.3 Sanktioner.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Den samlede løbetid for installation, drift og vedligehold (IDV) inklusive levering af reservedele m.v. er længere end 4 år, på grund af: * Udstyrets garanti- og afskrivningsperiode overstiger 4 år, * Behov for oplæring og uddannelse af såvel VD som en tredjepart i IDV, hvor tredjeparten forventeligt ikke kan udpeges inden for de fire år, og * Nødvendig hotline service efter udløb af IDV-periode.

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/07/2022
Tidspunkt: 13:00
Sted:

Der henvises til udbudsmaterialet, dokumentet ”Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)”.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der henvises til udbudsmaterialet, dokumentet ”Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)”.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2. kvartal 2026.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

A) Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven §§ 135-136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

--

B) Tilbudsgiver, konsortie-/sammenslutningsdeltagere, og eventuelle støttende enheder må ikke være omfattet af EU’s sanktioner, jf. tillige rammeaftalen, punkt 12.3 Sanktioner.

--

C) Tilbud skal afgives på dansk. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

--

D) Der henvises til dokumentet ”Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)” i udbudsmaterialet for yderligere informationer om krav til udbud og tilbud samt procedurer for udbudsprocessen.

--

E) Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, BUT, punkt 4. Kommunikation. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i Del I.3), under ”Aktuelle udbud”. Spørgsmål skal stilles senest den 23/06/2022. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 (seks) dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 (seks) dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

--

F) Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151 og 152, stk. 3.

Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

--

G) Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil desuden udelukke en tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Såfremt tilbudsgiver findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har tilbudsgiver mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138.

--

H) Ordregiver kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter udbudslovens § 159, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

--

I) Ad Del II.2.7)

Drifts- og vedligeholdsperioden løber længere end rammeaftalen. Se tillige rammeaftalens punkt 2.1 ”Optioner” og punkt 6 ”Aftaleperiode og tidsplaner”.

--

J)

Rammeaftalen er ikke-eksklusiv.

Ordregiver garanterer ikke et minimumstræk på aftalen.

--

K)

Ad Del II.1.4): Tildeling af bestillinger til rammeaftalens to leverandører sker i ”Forholdet 2:1”

”Forholdet 2:1” omhandler udelukkende indkøb af styreapparater samt udstyr og ydelser bestilt i direkte tilknytning til en styreapparatsleverance, for eksempel - men ikke begrænset til; detekterings- og lydsignaludstyr, installation, øvrige ydelser og eventuelle ekstraarbejder i tilknytning til styreapparatsleverancen.

”Forholdet 2:1” inkluderer ikke efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesydelse, reservedele og/eller udstyr leveret i forbindelse med drift og vedligehold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: DK-8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i Del VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: DK-2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/05/2022

Send til en kollega

0.063