23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 107-294968
Offentliggjort
03.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Vindere

Udbud af kontrakt vedrørende projektering og etablering af DRUPS Anlæg til Nyt OUH, samt efterfølgende service og vedligeholdelse af dele af DRUPS-anlægget (DRUPS-enhederne)

(04.04.2023)
Coromatic A/S
Præstemarksvænge 17
4000 Roskilde

Udbud af kontrakt vedrørende projektering og etablering af DRUPS Anlæg til Nyt OUH, samt efterfølgende service og vedligeholdelse af dele af DRUPS-anlægget (DRUPS-enhederne)


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: kenneth.holm@rsyd.dk
Telefon: +45 21597282
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse</div>
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende projektering og etablering af DRUPS Anlæg til Nyt OUH, samt efterfølgende service og vedligeholdelse af dele af DRUPS-anlægget (DRUPS-enhederne)

Sagsnr.: DP42
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af et nyt DRUPS Anlæg til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), samt efterfølgende service og vedligeholdelse af dele af DRUPS-anlægget (DRUPS-enhederne) over en længere kontraktperiode.

Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af:

a) Projektering og etablering af et samlet DRUPS Anlæg i Bygge- og anlægsfasen

b) Service og vedligehold af DRUPS-enhederne i en efterfølgende Service- og vedligeholdelsesfase på 12½ år.

Kontraktperioden er fastlagt for at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Til opgaven er desuden knyttet en udskydelsesret og to optioner. Nærmere herom nedenfor i punkt II.2.4), punkt II.2.7) og punkt II.2.11)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31122000 Generatoranlæg
31127000 Nødstrømsanlæg
31682510 Nødstrømssystemer
31682530 Nødstrømsforsyninger
45223000 Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker
45231000 Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45317200 Elinstallation til transformere
45317300 Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
51111000 Installation af elektriske motorer, generatorer og transformere
65320000 Drift af elektriske anlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Med dette udbud ønsker Region Syddanmark at udbyde en samlet løsning omfattende projekteringen og etableringen af et DRUPS Anlæg til Nyt OUH med efterfølgende service og vedligeholdelse af dele af DRUPS-anlægget (DRUPS-enhederne), samt support via hotline, i en 12½ Service- og vedligeholdelsesfase.

DRUPS Anlægget består overordnet af en DRUPS-bygning med tilhørende teknik og velfærdsfaciliteter, og i forlængelse heraf en skorsten. Endvidere består anlægget af nye underjordiske tankanlæg. Leverandøren forestår etableringen af det samlede DRUPS Anlæg, herunder DRUPS-bygning, skorsten og underjordiske tankanlæg og forestår herudover videreførelse af 10kV DRUPS-kabler, således at der opnås forbindelse mellem DRUPS-anlægget og den nye Koblingsstation, som er etableret af 10kV-leverandøren i et særskilt udbudt projekt (DP43 – 10 kV infrastruktur). Ligeledes etablerer Leverandøren underjordisk rørføring fra tankanlæg og frem til DRUPS-bygning. Endelig etablerer Leverandøren parkeringspladser og udearealer i tilknytning til DRUPS-bygningen.

DRUPS Anlægget skal opføres i Nyt OUH’s "Teknik by" på en byggemodnet grund (Grund nr. 1 og 2). DRUPS-bygningen skal rent fysisk bygges sammen med den særskilt etablerede Koblingsstation. Koblingsstationen udbydes – som nævnt – i et særskilt udbud (DP43 – 10 kV infrastruktur) og er ikke en del af nærværende udbud. Det samme gælder for leveringen af 10 kV DRUPS-kabler fra Koblingsstationen og frem til Grund nr. 1, hvorpå DRUPS-bygningen er placeret, som forestås af leverandøren på DP43 – 10 kV infrastruktur.

Ved etableringen af DRUPS Anlægget indgår, ud over etableringen, bl.a. planlægning, projektering, kontrol, test og dokumentation.

Udbuddet indeholder endvidere service og vedligeholdelse af dele af DRUPS Anlægget (DRUPS-enhederne) i en efterfølgende periode på 12½ år regnet fra Idriftsættelsestidspunktet (herefter ”Service- og vedligeholdelsesfasen”). Ved en ”DRUPS-enhed” forstås en enhed, der udgøres af én dieselmotor og startbatterier, én generator, ét svinghjul og spoler, dieselrørledning fra daytank, effekt- og styretavler, installationer og en step-up transformer til 10kV, således at disse enheder til sammen kan fungere som en enhed til levering af nødstrøm.

Region Syddanmark ønsker således en Leverandør, der kan opføre et stabilt og driftssikkert DRUPS Anlæg. Ligeledes ønsker Region Syddanmark en Leverandør, der ved hjælp af forebyggende service og vedligehold, sikrer DRUPS-enheder i god og velvedligeholdt stand med høj driftssikkerhed i overensstemmelse med de funktions- og tekniske krav.

Af samme årsag, er DRUPS Anlægget udbudt som et tilnærmet offentligt privat samarbejde, hvormed Bygge- og anlægsfasen er offentligt finansieret, og hvormed Region Syddanmark foretager en løbende betaling af Bygge- og anlægssummen i Bygge- og anlægsfasen. I Service- og vedligeholdelsesfasen betaler Region Syddanmark videre for, at Leverandøren forestår den løbende service og vedligeholdelse af tekniske dele af DRUPS Anlægget (DRUPS-enhederne), samt yder support via hotline. Leverandøren sikrer, at DRUPS-enhederne er funktionsdygtige, og aftalen om levering af service og vedligeholdelse er som udgangspunkt uopsigelig for Region Syddanmark i 12½ år.

Til opgaven er tilknyttet en udskydelsesret, som indebærer, at Region Syddanmark efter aflevering af DRUPS Anlægget forbeholder sig ret til at udskyde idriftsættelsen af anlægget (dvs. Service- og vedligeholdelsesfasen) i op til 18 måneder efter aflevering.

Til opgaven er yderligere tilknyttet to optioner:

- Tilkøb af 2 stk. ekstra DRUPS-enheder (Option 1).

- Tilkøb af Kritisk Tilkald, hvilket indebærer, at Leverandøren mod betaling forpligter sig til at reagere på akutte henvendelser fra Region Syddanmark og være fremme inden for en reaktionsfrist på 12 timer og påbegynde udbedring af fejl og skader på DRUPS-enhederne (Option 2).

Der henvises for en nærmere beskrivelse af opgavens omfang til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale, jf. pkt. I.3).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 170
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til det ovenfor anførte i punkt II.2.4).

Efter aflevering af DRUPS Anlægget forbeholder Region Syddanmark sig retten til at udskyde idriftsættelsen af DRUPS Anlægget i op til 18 måneder. Service- og vedligeholdelsesfasen på 12,5 år parallelforskydes tilsvarende, hvormed leverancekontraktens ophør tilsvarende parallelforskydes.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 3 egnede ansøgere, foretager Region Syddanmark en udvælgelse af de 3 ansøgere, der har leveret og dokumenteret de mest relevante referencer for projektering, opførelse og drift af sammenlignelige tekniske anlæg/byggerier/projekter af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Region Syddanmark lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med følgende:

- Tekniske kompetencer vedrørende projektering af nødstrømsanlæg, herunder DRUPS-anlæg og/eller 10 kV koblingsanlæg

- Udførelse af nødstrømsanlæg, herunder DRUPS-anlæg og/eller 10 kV koblingsanlæg

Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige arbejder, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante referencer.

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et vedlægge referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering, udførelse og drift som angivet. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 3 egnede ansøgere, forbeholder Region Syddanmark sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens §§ 135-137, §§ 140-143 og §§ 144-145.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 5 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 5 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men dette vil dog kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Til opgaven er tilknyttet to optioner, som omfatter følgende:

Option 1:

- Tilkøb af 2 stk. ekstra DRUPS-enheder

En ”DRUPS-enhed” udgøres af én dieselmotor og startbatterier, én generator, ét svinghjul og spoler, dieselrørledning fra daytank, effekt- og styretavler, installationer og en step-up transformer til 10kV, således at disse enheder til sammen kan fungere som en enhed til levering af nødstrøm.

Option 2:

- Tilkøb af Kritisk Tilkald, der omfatter akutte henvendelser fra Region Syddanmark, hvor det meddeles Leverandøren, at der er tale om kritisk skade, og hvor Leverandøren derfor skal være fremme inden for en reaktionsfrist inden for 12 timer og påbegynde udbedring af fejl og skader på DRUPS-enhederne.

Kritisk Tilkald omfatter således ikke situationer, hvor Region Syddanmark kontakter Leverandøren med henblik på udbedring af Anlægs og/eller Funktionsmangler. Prisen for optionens udnyttelse baseres dels på et engangsvederlag (tilkaldegebyr) samt timepris pr. anvendt time i forbindelse med udbedring mv. Der betales alene pr. enkelt tilkald.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som skal udfyldes og indsendes direkte via Byggeweb.

Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§§ 135-137), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§§ 140-143), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som er krævet af Region Syddanmark.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underentreprenører/underleverandører), skal sikre, at Region Syddanmark modtager ansøgers eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESPD med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C).

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et og medsende tilbuddet.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 6, som omfatter følgende situationer:

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2)

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. (nr. 3)

- Region Syddanmark har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4)

Se fortsættelse i punkt VI.3) Yderligere oplysninger.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

- Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Syddanmark til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 165 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- At ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været mindst 25 mio. DKK i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal udfylde ESPD’et med:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan de nedenfor under "teknisk/faglig scoring" angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Syddanmark klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøger/tilbudsgivers teknisk/faglige formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at Leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art iht. en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverancekontrakten indeholder desuden en social klausul med krav om uddannelses- og praktikaftaler iht. lov om erhvervsuddannelser mv. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

Endelig gælder EU forordning nr. 833/2014, artikel 5k, om forbud mod russisk deltagelse mv. (som indsat ved forordning nr. 2022/576, artikel 1, nr. 23), i forbindelse med udbuddet. Kontraktindgåelse forudsætter derfor, at Leverandøren ikke er omfattet af bestemmelsen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 134-355240
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/07/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Fortsættelse af punkt III.1.1):

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke regionens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt. (nr. 6)

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 6. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer TN864381A.

Der afholdes informationsmøde for de prækvalificerede virksomheder den 18. august 2022, kl. 9.00-11.00 hos Region Syddanmark, projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en kort introduktion til udbudsforretningen og udbudsmaterialet. Frist for tilmelding er den 15. august 2022, kl. 13.00. Eventuelt præsentationsmateriale vil være på dansk og offentliggøres umiddelbart efter mødet på RIB - Byggeweb, jf. nærmere udbudsbetingelsernes pkt. 2.6.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordrejekonkurrencen mellem de bydende.

Region Syddanmark kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad pkt. IV.2.4) Sprog:

Prækvalifikationsansøgningen (ESPD’et) skal være på dansk og/eller engelsk. Det tillades tillige, at dokumentation til brug for prækvalifikationsansøgningen, herunder referencer, regnskaber og støtteerklæringer mv. kan være på dansk og/eller engelsk.

Herudover gøres opmærksom på, at udbuddet som helhed gennemføres på dansk (bortset fra, at enkelte dele af det tekniske udbudsmateriale er udarbejdet på engelsk), og at tilbud således skal være på dansk. Ligesom spørgsmål/svar og rettelsesblade, referater mv. skal udarbejdes på dansk.

Forhandlingsprocessen vil også blive gennemført primært på dansk. Det vil dog være muligt for tilbudsgiver at præsentere og tale på engelsk, men Region Syddanmark taler og svarer udelukkende på dansk, hvorfor det således kan være nødvendigt for tilbudsgiver at tage en tolk med til forhandlingsmødet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2022

Send til en kollega

0.047