23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 045-113203
Offentliggjort
04.03.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Vindere

Udbud af kontrakt om levering af køleanlæg inkl. efterfølgende service og vedligeholdelse til Nyt OUH.

(01.03.2023)
Verdo Energy Systems A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV

Udbud af kontrakt om levering af køleanlæg inkl. efterfølgende service og vedligeholdelse til Nyt OUH.


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om levering af køleanlæg inkl. efterfølgende service og vedligeholdelse til Nyt OUH.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af et køleanlæg til Nyt OUH, herunder projektering og etablering samt efterfølgende service og vedligeholdelse i en samlet kontraktperiode på 5 år.

Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af:

a) Projektering og etablering af et samlet Køleanlæg i Bygge- og anlægsfasen

b) Service og vedligehold i en efterfølgende periode på 5 år.

Kontraktperioden på 5 år er fastlagt for at sikre en driftssikker opstartsperiode vedrørende køleforsyningen til Nyt OUH, herunder sammentænkning af anlæg og drift fra opgavens start og for at give Leverandøren incitament til at optimere projektets totaløkonomi.

Til opgaven er tilknyttet en udskydelsesret, som indebærer, at Region Syddanmark forbeholder sig ret til at udskyde idriftsættelsen af Køleanlægget, inkl. service og vedligeholdelse, i op til 12 måneder efter Aflevering af Køleanlægget.

Der henvises for en nærmere beskrivelse til II.2.4) nedenfor og til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 148 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31141000 Vandkøleanlæg
42122160 Kølepumper
42122161 Kølevandspumper
45331230 Installation af køleanlæg
45331231 Installation af køletekniske anlæg
45351000 Maskintekniske installationsarbejder
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter levering af et køleanlæg til Nyt OUH, herunder projektering og etablering samt efterfølgende service og vedligeholdelse i en samlet kontraktperiode på 5 år.

Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af:

A) Projektering og etablering af et samlet Køleanlæg i Bygge- og anlægsfasen

B) Service og vedligeholdelse i en efterfølgende Service- og vedligeholdelsesfase på 5 år.

Køleanlægget består overordnet af en bygning med tilhørende velfærdsfaciliteter, et køleproduktionsanlæg, et kondensatoranlæg, buffertanke og en pumpestation. Leverandøren forestår etableringen af det samlede Køleanlæg, herunder bygning, teknik og tankanlæg, og forestår herudover tilslutning til forsyninger og Nyt OUH’s køledistributionsanlæg (”Køle-ringen”), således at der opnås forbindelse mellem Køleanlægget og Nyt OUH. Endelig etablerer Leverandøren parkeringspladser og udearealer i tilknytning til køleanlægsbygningen. Alle disse bygninger og anlæg, inkl. udearealer betegnes samlet som ”Køleanlægget”, jf. også den i Kontrakten indeholdt definition.

Køleanlægget skal opføres i Nyt OUH’s ”Teknik by” på et byggemodnet areal (herefter benævnt ”Grunden”), som udgør et byggefelt på den samlede hospitalsgrund matr.nr. 1f, Hollufgård Hgd. Fraugde, beliggende Glisholmvej 2 A, 5260 Odense S. Grunden ejes af Region Syddanmark.

Grunden omfatter byggefeltet for Køle-bygningen samt et af Leverandøren etableret befæstet parkeringsareal med 3 parkeringspladser. Den nye Køle-bygning består af en eller flere bygninger. Disse er estimeret til maximalt (brutto) at udgøre ca. 2.000 m2.

Ved etableringen af køleanlægget indgår ud over etableringen bl.a. planlægning, projektering, kontrol, test og dokumentation.

Region Syddanmark ønsker en Leverandør, der ved hjælp af en totaløkonomisk tankegang har fokus på dels at projektere og opføre et køleanlæg, der kan sikre en konstant kølevandsforsyning, dels at minimere omkostninger til service og vedligehold både i Service- og vedligeholdelsesfasen (5 år), men også i hele køleanlæggets levetid (minimum 15 år), hvor Region Syddanmark forestår service og vedligeholdelse i de sidste 10 år.

Region Syddanmark ønsker således en leverandør, der ved hjælp af et stabilt og driftssikkert Køleanlæg kan sikre, at der til enhver tid kan leveres kølevand til Nyt OUH.

Ligeledes ønsker Region Syddanmark en Leverandør, der ved hjælp af forebyggende service og vedligehold i Service- og vedligeholdelsesfasen (5 år) sikrer et Køleanlæg med høj driftssikkerhed i overensstemmelse med de i Funktions- og tekniske krav (Bilag 1) indeholdte krav, og som løser opgaven professionelt og fleksibelt.

Region Syddanmark ejer Grunden (som udgør et særskilt byggefelt på den samlede hospitalsgrund (matr.nr. 1f, Hollufgård Hgd, Fraugde)), hvorpå det nye Køleanlæg med tilhørende udearealer skal opføres.

Grunden stilles til rådighed for Leverandøren i Bygge- og anlægsfasen.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets totaløkonomi – både i den periode, hvor Leverandøren foreslår service og vedligeholdelse (5 år), men også i den efterfølgende periode, hvor Køleanlægget skal serviceres og vedligeholdes af Region Syddanmark (10 år).

Til opgaven er tilknyttet en udskydelsesret, som indebærer, at Region Syddanmark forbeholder sig ret til at udskyde idriftsættelsen af Køleanlægget, inkl. Service og vedligeholdelse, i op til 12 måneder efter Aflevering af Køleanlægget.

Til opgaven er yderligere tilknyttet tre optioner, jf. nærmere herom nedenfor i punkt II.2.11)

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 148 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til det ovenfor anførte i punkt II.2.4) om ordregivers udskydelsesret:

"Til opgaven er tilknyttet en udskydelsesret, som indebærer, at Region Syddanmark forbeholder sig ret til at udskyde idriftsættelsen af Køleanlægget, inkl. Service og vedligeholdelse, i op til 12 måneder efter Aflevering af Køleanlægget"

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager Region Syddanmark en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumenteret de mest relevante referencer for projektering og opførelse af sammenlignelige tekniske anlæg/byggerier/projekter af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Region Syddanmark lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med følgende:

- Tekniske kompetencer vedrørende projektering af køleanlæg eller tilsvarende tekniske anlæg.

- Udførelse/etablering af køleanlæg eller tilsvarende tekniske anlæg.

Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige arbejder, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante referencer.

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et vedlægge dokumentation for de angivne referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering og udførelse som angivet. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder Region Syddanmark sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, sammenholdt med udbudslovens §§ 135-137, §§ 140-143 og §§ 144-145.

Der kan maksimalt henvises til 5 referencer i alt, uanset om ansøger er et konsortium, baserer sig på underrådgivere/underentreprenører eller andet. Vedlægges mere end 5 referencer, vil Region Syddanmark lade de første 5 referencer indgå i bedømmelsen af ansøgningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 5 nyeste (i tid), som Region Syddanmark vil lade indgå i bedømmelsen.

Alene de 4 bedste ansøgere vil blive opfordret til at deltage i forhandlingen.

Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men dette vil dog kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Tilkøb af en midlertidig kølekapacitet med tilhørende kølemaskiner med en skalerbar ydelse på henholdsvis 600 kW, 1200 kW, 1800 kW og 2400 kW.

Option 2: Tilkøb af udvidet kølekapacitet med tilhørende kølemaskiner og teknik med en ydelse på 6 MW.

Option 3: Tilkøb af Kritisk Tilkald, hvor Leverandøren mod betaling forpligter sig til at opstarte fejlfinding på køleanlægget inden for en reaktionsfrist på 4 timer samt forestå efterfølgende udbedring.

Der henvises til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale for en nærmere beskrivelse af optionerne.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som skal udfyldes og indsendes direkte via Byggeweb.

Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

ESPD’et er en egen-erklæring fra ansøger som foreløbigt bevis i stedet for certifikater, der er udstedt af offentlige myndigheder eller tredjemand.

Dokumentet udgør en formel erklæring fra ansøger om, at denne ikke befinder sig i en af de situationer, hvor økonomiske aktører efter udbudsloven vil eller kan blive udelukket (§ § 135-137), at denne opfylder de relevante egnethedskriterier (§ § 140-143), og at denne efter anmodning vil afgive de relevante oplysninger, som er krævet af Region Syddanmark.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (underentreprenører/underleverandører), skal sikre, at Region Syddanmark modtager ansøgers eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælles europæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Hvis ansøger er en gruppe af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger (et konsortium), som deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C).

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et og medsende tilbuddet.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 og nr. 6, som omfatter følgende situationer:

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

- Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2).

- Region Syddanmark har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4).

Se fortsættelse i punkt VI.3) Yderligere oplysninger.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når Region Syddanmark anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

- Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Region Syddanmark vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Region Syddanmark forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise Region Syddanmark til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

- at ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst DKK 200 mio. i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- at ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

- at ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været mindst DKK 25 mio. i de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager Region Syddanmark forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for Kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal udfylde ESPD’et med:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af, i hvilket omfang og hvordan de nedenfor under "teknisk/faglig scoring" angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Syddanmark ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Syddanmark klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til ansøger/tilbudsgivers teknisk/faglige formåen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at Leverandøren og eventuelle underentreprenører/underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten indeholder desuden en social klausul med krav om uddannelses- og praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om grunduddannelse mv., som forpligter Leverandøren. De nærmere forpligtelser fremgår af udbudsmaterialet, hvor vilkårene indgår som et bilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/04/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/04/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Fortsættelse af punkt III.1.1):

- Region Syddanmark kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke regionens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt. (nr. 6)

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4 og nr. 6. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

---

Prækvalifikation afholdes elektronisk via Byggeweb. Dette medfører, at ansøgning om prækvalifikation kun kan afleveres via login på Byggeweb udbud, jf. nærmere herom i udbudsbetingelsernes pkt. 2.4.

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning og spørgsmål til prækvalifikation, samt aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelserne, som er en del af det samlede udbudsmateriale, som er frit tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - Byggewebnummer: TN327317A

Der afholdes informationsmøde for de prækvalificerede virksomheder den 29. april 2022, kl. 9.00-11.00 hos Region Syddanmark, projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, lokalet "Besøgscentret", hvor der vil blive givet en kort introduktion til udbudsforretningen og udbudsmaterialet. Frist for tilmelding er den 27. april 2022, kl. 13.00. Tilmelding til mødet kan ske pr. e-mail til Maria Hjortsø Ottesen (maria.ottesen@rsyd.dk). Eventuelt præsentationsmateriale vil være på dansk og offentliggøres umiddelbart efter mødet på RIB - Byggeweb, jf. nærmere udbudsbetingelsernes pkt. 2.6.

---

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordrejekonkurrencen mellem de bydende.

Region Syddanmark kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

---

Prækvalifikationsansøgningen (ESPD’et) skal være på dansk og/eller engelsk. Det tillades tillige, at dokumentation til brug for prækvalifikationsansøgningen, herunder referencer, regnskaber og støtteerklæringer mv. kan være på dansk og/eller engelsk.

Herudover gøres opmærksom på, at udbuddet som helhed gennemføres på dansk (bortset fra, at enkelte dele af det tekniske udbudsmateriale er udarbejdet på engelsk), og at tilbud således skal være på dansk. Ligesom spørgsmål/svar og rettelsesblade, referater mv. skal udarbejdes på dansk.

Forhandlingsprocessen vil også blive gennemført primært på dansk. Det vil dog være muligt for tilbudsgiver at præsentere og tale på engelsk, men Region Syddanmark taler og svarer udelukkende på dansk, hvorfor det således kan være nødvendigt for tilbudsgiver at tage en tolk med til forhandlingsmødet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt. Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2022

Send til en kollega

0.047