23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 133-352885
Offentliggjort
13.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Vindere

(26.11.2021)
Faaborg Værft A/S
Værftsvej 7
5600 Faaborg

Genudbud af kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Jacobsen
E-mail: louise.jacobsen@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0a810680-f994-4687-96e2-f955d10b58a5/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://byoghavn.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0a810680-f994-4687-96e2-f955d10b58a5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0a810680-f994-4687-96e2-f955d10b58a5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0a810680-f994-4687-96e2-f955d10b58a5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34500000 Skibe og både
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udviklingsselskabet By & Havn I/S genudbyder en kontrakt om færdigprojektering, bygning og levering af et repræsentationsskib til Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34510000 Skibe
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

By & Havns opgave er at varetage driften af Københavns Havn samt udvikle selskabets arealer bl.a. omkring Københavns Havn. Til brug for repræsentativ sejlads i Københavns Havn råder By & Havn i dag over fartøjet ”Portus”. Da By & Havn har et ønske om at påvirke miljøet i og omkring havnen mindst muligt, har By & Havn valgt at udfase den gamle "Portus" og udbyde en mere moderne og eldrevet ”Portus” for på den måde at fremtidssikre sejladsen for By & Havn. Fartøjet skal bygges og udrustes med henblik på to-mandsbetjening samt 24 passagerer om bord.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Materialevalg overbygning / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Option på batteripakke på 50 % af kapaciteten af den til skibet tilbudte batteripakke, inkl. installation

- Option 2: Option på batteripakke på 100 % af kapaciteten af den til skibet tilbudte batteripakke, inkl. installation.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad. II.1.5) Anslået samlet værdi:

— Den anslåede kontraktværdi, inkl. optioner. Værdien bygger på et skøn og er forbundet med en vis usikkerhed.

Ad. II.2.6): Anslået værdi:

— Den anslåede kontraktværdi, ekskl. optioner. Værdien bygger på et skøn og er forbundet med en vis usikkerhed.

Ad. II.2.7) Varighed af kontrakten:

— Det er forventningen, at kontrakten vil have en varighed på ca. 12-16 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse tilbudsgivers omsætning for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgivers omsætning skal i henhold til det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår udgøre mindst 12 mio. DKK.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes omsætningen som virksomhederne i sammenslutningens samlede omsætning.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og de støttende enheders samlede omsætning.

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad i henhold til det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår skal udgøre mindst 20 %. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers egenkapital i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes soliditetsgraden som virksomhederne i sammenslutningens samlede egenkapital i forhold til virksomhederne i sammenslutningens samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og de støttende enheders samlede egenkapital i forhold til tilbudsgivers og de støttende enheders samlede aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.C oplyse tilbudsgivers betydeligste leverancer udført inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen.

Hver reference bør indeholde følgende oplysninger:

— Beskrivelse af den udførte opgave (Hvis der er tale om en igangværende opgave beskrives kun de dele af ydelsen, der er udført på ansøgningstidspunktet)

— Kontraktværdi

— Startdato og slutdato

— Kunden, herunder kundens kontaktoplysninger.

Tilbudsgiver kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det gælder uanset, om tilbudsgiver er én virksomhed, en sammeslutning af virksomheder eller tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen have mindst 1 reference på bygning af et erhvervsskib med en længde på 15-30 meter. Kun referencer, der vedrører opgaver, som er leveret på tilbudstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om mindstekravet er opfyldt.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at én af virksomhederne i sammenslutningen eller virksomhederne i sammenslutningen i fællesskab opfylder mindstekravet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglig formåen, er det tilstrækkeligt, at de støttende enheder eller tilbudsgiver og de støttende enheder i fællesskab opfylder mindstekravet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/08/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen aflevere et udfyldt ESPD. ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet, jf. punkt I.3). ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B. III.C, IV.B og IV.C:

— Del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— Del II.C: Tilbudsgiver skal oplyse, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen.

— Del III: Tilbudsgiver skal oplyse, om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135 og 136 samt 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiver kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

— Del IV.B: Tilbudsgiver skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen, jf. punkt III.1.2).

— Del IV.C: Tilbudsgiver skal beskrive sin tekniske og faglige formåen, jf. punkt III.1.3).

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hver enkelt virksomhed i sammenslutningen udfylde et særskilt ESPD.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen skal også hver enkelt støttende enhed udfylde et særskilt ESPD.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbud.

Forud for tildelingsbeslutningen indhenter Udviklingsselskabet By & Havn I/S dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § § 151-155. Udviklingsselskabet By & Havn forbeholder sig retten til at indhente dokumentationen på et tidligere tidspunkt i udbudsprocessen, hvis Udviklingsselskabet By & Havn I/S vurderer det nødvendigt for at gennemføre udbuddet korrekt, jf. nærmere udbudsbetingelsernes afsnit 14.

Al kommunikation med Udviklingsselskabet By & Havn om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen (jf. udbudsbetingelsernes afsnit 17) fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen.

Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan tilbudsgiver fra kl. 09.00 til kl. 16.00 på arbejdsdage rette telefoniske henvendelse til Ethics support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2021

Send til en kollega

0.047