23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 058-146289
Offentliggjort
24.03.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Kalundborg Kommune

Røggasrensningsanlæg til Sejerøbugtens færger, Kalundborg Kommune


Kalundborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Dahl Larsen
E-mail: jette.dahl@kalundborg.dk
Telefon: +45 59534465
Fax: +45 59534411
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/148310540.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kalundborg.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Røggasrensningsanlæg til Sejerøbugtens færger, Kalundborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42514000 Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af røggasrensningsanlæg samt installering af røggasrensningsanlæg for MF Sejerøfærgen samt option for MF Nekseløfærgen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34512100 Færger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har truffet beslutning om at indkøbe og installere røggasrensningsanlæg til færgerne MF Sejerøfærgen og Nekseløfærgen med det formål at skåne miljøet mht. udledning af skadelige partikler i havnene og til søs.

Røggasrensningsanlæggene skal være egnede og optimeret til færgernes motorer:

- MF Sejerøfærgen

- 2 hovedmotorer, fabrikat Grenaa Diesel, type 6FR-24TK, 2 x 638 kW

- 2 hjælpemotorer, fabrikat Caterpillar, type 3408 DITA, 2 x 280 kW

- MF Nekseløfærgen

- 1 hovedmotor, fabrikat Volvo Penta, type D16 MH, 479 kW

- 2 hjælpemotorer, fabrikat Volvo Penta, type D5A T, 2 x 77 kW

- 1 bovtruster motor, fabrikat Volvo Penta, type D7A B TA, 153 kW.

Det er vigtigt at pointere, at entreprisen er en total entreprise, og skal omfatte alle leverancer, installationsarbejder, tilpasningsarbejder samt efterfølgende serviceaftale, ligesom røggasrensnings-anlæggene og installationerne skal leveres og installeres klar til drift og godkendt af Søfartsstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Produktkvalitet og egnethed / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceaftale og forsyningssikkerhed / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Røggasrensningsanlæg til MF Nekselø færgen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 025-058499
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Røggasrensningsanlæg til Sejerøbugtens færger, Kalundborg Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2021

Send til en kollega

0.047