23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 017-038480
Offentliggjort
26.01.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Leverancekontrakt vedrørende delprojekt 40 - køleforsyning til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicedirektør Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leverancekontrakt vedrørende delprojekt 40 - køleforsyning til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

Sagsnr.: DP40
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09320000 Damp, varmt vand og tilhørende produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for projektering, etablering, anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Syddanmark (RS) har stillet en række funktions- og tekniske krav til køleanlægget, herunder krav til kølekapaciteten samt krav til anlæggets maksimale miljømæssige belastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) på min. 18 MW pr. 1. januar 2022 svarende til det skønnede maksimale behov for Nyt OUH (Etape 1). Herudover skal leverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af havari på fjernkølingsanlægget med virkning fra den 1. november 2022 (Etape 2). Nødkøleanlægget skal etableres on-site på RS' grund og RS stiller i den forbindelse et mindre areal til rådighed i hospitalets teknikby.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense S, Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for projektering, etablering, anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Syddanmark (RS) har stillet en række funktions- og tekniske krav til køleanlægget, herunder krav til kølekapaciteten samt krav til anlæggets maksimale miljømæssige belastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) på min. 18 MW pr. 1. januar 2022 svarende til det skønnede maksimale behov for Nyt OUH (Etape 1). Herudover skal leverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af havari på fjernkølingsanlægget med virkning fra den 1. november 2022 (Etape 2). Nødkøleanlægget skal etableres on-site på RS' grund og RS stiller i den forbindelse et mindre areal til rådighed i hospitalets teknikby. I dialogfasen pågår afklaring af, hvorvidt der til leverancen skal være tilknyttet:

1) en option på nødkøling via nødkøleanlægget med op til 3 MW og

2) en option på at udnytte nødkøleanlægget (uanset om kapaciteten udgør 1,5 MW eller 3 MW) til supplerende varmeproduktion (legionellabekæmpelse), når nødkøleanlægget ikke er i brug. Leverandøren skal sammen med nødkøleanlægget etablere en buffertank, der kan rumme koldt vand svarende til 5 MW køling i 5 timer. Buffertanken skal stilles til rådighed samtidig med levering af nødkøling pr. 1. november 2022 (Etape 2).

Leverandøren vil have mulighed for at anvende kølecentralen (men ikke nødkøleanlægget) og den nyetablerede transmissionsledning og hovedledning uden for Nyt OUH's matrikel til at forsyne andre kunder end RS. Hvis det er relevant, drøftes vilkårene herfor nærmere i dialogfasen.

Udførelse af arbejdet på Nyt OUH’s matrikel skal koordineres med de øvrige bygge- og anlægsarbejder på Nyt OUH's matrikel. Der vil potentielt være mulighed for koordineret/fælles udførelse af visse arbejder. Hvis det er relevant, drøftes vilkårene herfor nærmere i dialogfasen.

På baggrund af opgavens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold, udbydes kontrakten om levering af køling til Nyt OUH i en længere kontraktperiode. Kontrakten forudsættes således at være tidsubegrænset, men med mulighed for opsigelse fra begge parter efter udløbet af en indbygget uopsigelighedsperiode. Leveranceperioden forventes som minimum at være 20 år, hvor kontrakten er uopsigelig.

I forbindelse med gennemførelsen af udbuddet forventes bl.a. følgende emner og vilkår drøftet i dialogfasen:

- Teknisk løsning for levering af fjernkøling (Den fulde kølekapacitet)

- Teknisk løsning for levering af nødkøling (redundans), herunder mulighed for udnyttelse af varmepumper ved kapacitet på 1,5 MW

- Mulighed for udvidelse af nødkølekapaciteten på op til 3 MW og det heraf afledte yderligere strømforbrug, samt mulighed for udnyttelse af varmepumper ved kapacitet på 3 MW, når de ikke er i brug.

- Leveringssikkerhed

- Energieffektivitet, herunder SEER, og bæredygtighed

- Placering af kølecentralen uden for Nyt OUH’s matrikel og placering af nødkøleanlægget

- Tracé for transmissions- og hovedledning

- Hovedtidsplan for udførelsen, herunder drøftelse i forhold til mulig koordinering med den øvrige forsyning

- Vilkår for leverancekontraktens varighed, uopsigelighed og opsigelse

- Vilkår for betaling, herunder opdeling og fordeling af betaling i den samlede kontraktperiode.

Ligeledes ønsker RS indblik i den forventede økonomi forbundet med projektering, opførelse og anlæggelse, samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, jf. punkt I.3).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, herunder den tilbudte tekniske løsning, kvalitetssikring i forsyningsfasen og forsyningssikkerhed / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til punkt II.2.4). Der er i dialogmaterialet tilknyttet

1) en option på nødkøling via nødkøleanlægget med op til 3 MW og

2) en option på at udnytte nødkøleanlægget (uanset om kapaciteten udgør 1,5 MW eller 3 MW) til supplerende varmeproduktion (legionellabekæmpelse), når nødkøleanlægget ikke er i brug. Det vil blive afklaret i forbindelse med dialogen ved udsendelsen af endeligt udbudsmateriale, hvorvidt RS ønsker en nødkølekapacitet på 1,5 MW eller 3 MW. Derudover vil det blive afklaret i dialogen ved udsendelsen af endeligt udbudsmateriale, hvorvidt RS ønsker den supplerende varmeproduktion, eller om RS ønsker kontraktuelt at fastholde optionen om supplerende varmeproduktion (uanset om kapaciteten udgør 1,5 MW eller 3 MW).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 127-309995
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: DP40
Betegnelse:

Leverancekontrakt vedrørende delprojekt 40 - køleforsyning til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved tilbudsfristens udløb den 18. december 2020 kl. 12.00 modtog Region Syddanmark ét tilbud på opgaven, og regionen indledte efter modtagelsen en gennemgang af tilbuddet. Ved gennemgangen konstaterede Region Syddanmark, at de tilbudte priser lå væsentligt over det niveau, som Region Syddanmark havde budgetteret med.

På baggrund af den manglende konkurrence (kun 1 tilbudsgiver) og den betydelige difference mellem de tilbudte priser og regionens budgetmæssige forventninger, har Region Syddanmark besluttet at annullere udbuddet af leverancekontrakten vedr. DP40 Køleforsyning til Nyt OUH.

Genudbud af levering af køling til Nyt OUH vil blive igangsat snarest muligt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet kan indgives til Klagenævnet for Udbud efter, at ordregiver har valgt at aflyse udbudsproceduren. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2021

Send til en kollega

0.109